Retengo

Пари за напояване може да се прехвърлят към преработвателите

0

Обмисля се възможността за прехвърляне на част от средствата за напояване към мярката за подкрепа на преработвателите. Това съобщи аграрният министър Румен Порожанов в естонската столица Талин, където се провежда неформално заседание на земеделските министри на ЕС.

Отварянето на подмярка 4.2 за преработка и маркетинг на земеделски продукти предстои, като ключовите моменти са по-малката стойност на проектите, използването на ИСУН за пръв път и това, че предимство ще имат кандидатите с история и износ.

Какви са промените при кандидатстване по подмярка 4.2?

Предвидените промени основно са свързани с критериите за оценка, приоритетните култури и животни и с максималната стойност на проектите, припомнят експертите от Интелиагро. Последната е намалена от 3 на 2 млн. евро. Що се отнася до критериите – основната разлика между предходния прием на проекти и този, който очакваме сега, е че този път съществуващите преработвателни предприятия имат реални шансове да се преборят за финансиране. С въвеждането на два нови критерия, насочени към фирми, регистрирани преди 3 и повече години, с наличен персонал (минимум 5 души) и/или реализиран износ, средствата от вероятно последния прием по подмярка 4.2 ще достигнат до друг тип бенефициенти, в сравнение с тези от приема през 2015 г.

Заявленията вече ще се подават по електронен път през системата на ИСУН. Тази дългоочаквана промяна безспорно ще доведе до повече прозрачност при оценяването на проектите, като освен това ще направи сериозна „цедка“ на консултантите, много от които са частни лица, за които това не е основен бизнес, още по-малко легален такъв. Припомняме, че всички други оперативни програми, включително и тази за рибарство и аквакултури, отдавна работят с ИСУН.

Други важни и позитивни промени, които се очакват са свързани отново с осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност, както и улесняване на бенефициентите. Така например в проектонаредбата е добавено условие, че най-малко веднъж на шест месеца Разплащателна агенция трябва да публикува информация за одобрените кандидати и проекти: място на изпълнение и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите. Също така, с цел намаляване на административната тежест, се премахват част от изискуемите за кандидатите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

Кои са актуалните критерии за оценка?

 • инвестиции в преработка на суровини от чувствителни сектори (животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури, съгласно списък) – 30 точки – обратно в играта са временно низвергнатите бадеми, лешници, орехи и маточина.
 • инвестиции за постигане стандартите на ЕС (2 конкретни стандарта) – 5 точки
 • въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии – 5 точки
 • иновации в преработвателната промишленост – 5 точки
 • преработка на био суровини и производство на био-продукт – 10 точки
 • преработка на собствена продукция (поне 65% + 2 години регистрация като ЗП) – 10 точки
 • инвестиции, изпълнявани в селски район – 8 точки
 • създаване на нови работни места – 7 до 12 точки
 • инвестиции, изпълнявани в северозападна България – 1 до 5 точки
 • проекти на земеделски производители със средносписъчен брой на персонала за всяка от последните 3 години минимум 5 души и:

– не е получавал помощ по мярка 123, мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) за преработка или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) – 15 точки

– е получавал помощ по мярка 123, мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) за преработка или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) – 10 точки

· проекти на преработвателни предприятия със средносписъчен брой на персонала за всяка от последните 3 години минимум 15 човека и:

– не е получавал помощ по мярка 123, мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) – 15 точки

– е получавал помощ по мярка 123, мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) – 10 точки

 • проекти на ЗП и преработвателни предприятия с реализиран приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на произвежданата от тях продукция, за последните 3 години:

– от 2 % до 10 % от приходите – 8 точки
– от 10% до 25% от приходите – 10 точки
– от 25% – 50 % от приходите – 12 точки
– над 50% от приходите – 13 точки

Пример за успешен проект

Кандидат с история от минимум 3 години и средносписъчен брой на персонала за всяка от тях минимум 5 души, развиващ дейност в селски район и в някой от приоритетните сектори (важно тук е да се обърне внимание на конкретния продукт, който ще се преработва и дали той попада в Приложение 5 към наредбата), има реални шансове за успех по тази подмярка. Извършването на енергиен одит напоследък се оказва задължително условие, въпреки спорните ползи от него. Същото се отнася и за наемането на поне 1 човек допълнителен персонал. Така с 63 точки (в случай, че до момента не е кандидатствал за преработка по мерки от ПРСР) подобен кандидат има значителни шансове за успех.

При липса на история обаче, кандидатът е добре да преработва минимум 65% собствена продукция, а условията за приоритетен сектор, селски район, енергиен одит и наемане на персонал стават задължителни. 60 точки са една добра основа, но опитът, както и огромният интерес към мярката до момента показват, че всяка допълнителна точка е от значение.

До средата на месец септември ще продължи общественото обсъждане на измененията в наредбата по подмярка 4.2.

Споделете.

Коментирайте

Close