Retengo

Промениха правилата при субсидиите за лозя, контролът се затяга

0

Земеделското министерство въвежда нови, по-строги правила при отпускането на субсидии за лозя. Удължават се сроковете за мониторинга на изпълнените проекти, без право на финансиране ще остават стопани, които са получили подпомагане за лозята си през последните 10 години. Промените и новостите при отпускането на средства по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година са публикувани в бр. 32 от 21 април 2017 г. на Държавен вестник.

Основните изменения в Наредба 2 са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат подкрепа.

Без субсидии за стопани, получили финансиране за същите лозя в последните 10 г.

Лозя, които са били обект на подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.

Друга промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. С цел защита на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат се и нови изисквания към кандидатите. Изисква се свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.

„Младите“ стопани ще доказват с диплома и курс лозарско образование

Свидетелството трябва да е издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му.

„Младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

Поставят се ограничения и пред кандидати за субсидии, които имат изискуеми публични задължения към държавата. Изключение правят тези, за които е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на дълговете.

ДФЗ може да откаже превод на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане, ако инвестицията не е извършена в срок или пък е направена върху площ, по-малка от 50 на сто от договорената за подпомагане.

Споделете.

Коментирайте

Close