Retengo

Защо спира приемът на проекти по биологичните мерки 10 и 11

1

Има огромен риск дефицитът в бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ до изтичане на ангажиментите да надхвърли 100 млн. лв., се посочва в анализ на аграрното министерство и ДФ „Земеделие“ за възможностите за отваряне на нов прием за проекти по биологичните мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г. Преди ден министърът на земеделието Румен Порожанов заяви, че няма средства за нови проекти и че според анализа само по мярка 11 „Биоземеделие” е 50 млн. евро, а по мярка 10 „Агроекология и климат” – още 10 млн. евро.

„По мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. се установи, че след изчисление на необходимите финансови средства за вече изпълнявани ангажименти не е налице възможност за поемане на нови заявления, извън вече планираните, през кампания 2017. Към момента се приемат заявления за подпомагане по всички направления с изключение на тези, по които са достигнати планираните индикатори в Програмата. Поемането на ангажименти за част от тези направления е ограничено още през кампания 2016“, се посочва в анализа.

Ще приемат проекти за опазване на застрашени породи, сортове, пасторализъм и постоянно затревени площи

В кампания 2017 е планирано да се приемат заявления за подпомагане за ангажименти по следните направления:

• Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) – за дейността чрез паша;
• Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
• Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
• Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;

Без пари за контрол на почвената ерозия и местообитанията на гъски, орли и лешояди

Предвид значителния размер на средства по ангажименти, за които подпомагането е насочено към дейности по опазване и за поддържане на местообитанията на застрашени видове птици (зимуващи гъски, червеногуша гъска, ливаден блатар, Царски орел и Египетски лешояд) в обработваеми земи с орнитологично значение, както през 2016 г., така и през 2017 г. не е планиран прием на нови заявления за подпомагане.

По данни след края на кампания 2016 е налице значително нарастване на подадените заявление по направление „Контрол на почвената ерозия“ спрямо одобрените през 2015 г. Основното увеличение е свързано с подадените над 1000 нови заявления за дейността „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ за над 11 000 ха. Общата декларирана площ по направлението е над 30 000 ха при планирани в ПРСР 7000 ха. В тази връзка през кампания 2017 не е планиран прием и за заявления за нови ангажименти по направление „Контрол на почвената ерозия“.

Въвеждат нова система за контрол на биологичното земеделие по цялата верига

Ще се изгради по-ефективна система за контрол на биологичното земеделие по цялата верига, включваща контрол на качеството и количеството на произведена и преработена продукция. Нов анализ и финансова прогноза на изпълнението на мярката може да бъде извършен след оценка на резултатите от въвеждането на новата система за контрол.

След края на 2018 г. може да се предвиди прехвърляне на средства между мерките в ПРСР при условие, че то бъде одобрено от всички членове на Комитета по наблюдение на Програмата и ЕК.

Пълният текст на анализа е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Споделете.

1 коментар

  1. градинар on

    Заради министърката на земеделието Десислава Танева, Миньoна –Грудев и още 10-на мухльовци, България изгуби през последната половин година 5 милиарда и 600 милиона лева.
    От невероятната наглост на тези хора и безумието на няколко алчници сега ще страдат всички български земеделци и бенефициенти на ПРСР.

Коментирайте

Close