Банка ДСК раздава на промоция кредити за земеделски стопани

0

Промоционалвни кредити за земеделските стопани отпуска Банка ДСК до 29 ноември тази година. Заемите могат да бъдатс инвестиционна цел – за покупка на земеделска земя, както и за боротни средства – авансово ползване на средствата от субсидии за 2013 г.

Инвестиционните кредити се отпускат в лева и евро, а тези за оборотни средства – само в българска валута.

Лихвените условия за кредити в лева са – 1М SOFIBOR +надбавка, като крайния лихвен процент към момента на договаряне е от 6.95%. За кредити в евро – 3М EURIBOR + надбавка, като крайния лихвен процент към момента на договаряне е от 6,5%. Годишната такса за управление е половин процент.

Условията на промоцията са валидни за всички кредити, за които са подадени искания, придружени с платени такси, в посочения период.

Банка ДСК предлага и специални кредитни продукти, които дават достъп до предоставените от Европейския съюз и държавния бюджет средства. ДСК ЕВРОСТАРТ е кредит за финансиране на предпроектни дейности и разплащане на разходи, свързани с експертни оценки, консултации, проучвания, подготовка на документация, включително сертифициране и др. разходи, необходими за разработване на проект и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и държавния бюджет.

Вид на кредита Стандартен инвестиционен кредит
Вид валута BGN, EUR
Размер До 100 % от стойността на пред-проектните дейности
Собствено участие Не се изисква
Срок До 60 месеца
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения Ипотека; залог; гаранция и др.
Такси и комисиони 1) разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); 2) оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; 3) ангажимент – 1,5%; 4) управление – 1%;

ДСК ЕВРОМОСТ е кредит за разплащане на допустими разходи от съответната оперативна програма за реализиране на одобрени за финансиране проекти.

Вид на кредита Стандартен инвестиционен / ”мостови”/  кредит
Вид валута BGN, EUR
Размер До 100 %  от размера на договореното плащане на средства от съответната програма
Собствено участие Не се изисква
Срок До 60 месеца, но не по-дълъг от срока за приключване на съответната оперативна програма
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения Особен залог върху вземания на средства от Оперативната програма, по която се реализира проекта, на основание сключен договор между кредитополучателя и съответния Управляващ орган; ипотека; гаранция и др.
Такси и комисиони – разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро);
– оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение;
– ангажимент – 1,5%;
– управление – 1%;

ДСК ЕВРОПРОЕКТ е кредит за съфинансиране за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проекта, одобрен по програма на ЕС/ДБ.

Вид на кредита Стандартен инвестиционен кредит
Вид валута BGN, EUR
Размер До пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ
Собствено участие В зависимост от договорената структура на финансиране на проекта
Срок До 60 месеца
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения Ипотека; залог; гаранция и др.
Такси и комисиони – разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); – оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; – ангажимент – 1,5%; – управление – 1%;

ДСК ЕВРОФИНАЛ е кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ.

Вид на кредита Кредитна линия
Вид валута BGN
Размер Съобразно приложимата данъчна ставка
Срок До 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения Залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС; ипотека; гаранция и др.
Такси и комисионни – разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро);
– оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение;
– ангажимент – 2%;
– управление – 1%;

За финансиране на сезонни разходи Банка ДСК отпуска кредитна линия за авансово ползване на средства от субсидията чрез възможност за финансиране преди стартиране на кампанията за подаване на Заявления за подпомагане и/или издаване на удостоверения от ДФ “Земеделие”. Размерът на кредитната линия се определя на база получена субсидия за предходна календарна година.

След представяне на удостоверение за заявени площи, когато субсидията е за площи или друг документ, удостоверяващ получаването на такава през настоящата календарна година, размерът на кредита може да се предоговари до 90-95% от размера на очакваната субсидия. Със средствата от кредита се подпомага финансирането на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателната сметка, открита в Банка ДСК. След получаване на субсидията, същата се отнася в погашение на предоставения кредит.

Кредитна линия за авансово финансиране на сезонни разходи за земеделци, които доказват, че са регистрирани производители на различни видове земеделска продукция, животновъди и/или производители на продукти от животински произход, и/или са получавали субсидии за селскостопански дейности от ДФ Земеделие по сметки в Банка ДСК или други банки, с минимум 2-годишна кредитна история.

Вид на кредита Кредитна линия
Вид валута BGN
Размер До 70% от размера на получената субсидия за предходна календарна година  по банковата сметка на клиента, който може да се предоговари до 90- 95% от размера на очакваната субсидия за текущата година след представяне на удостоверение за заявени площи, когато субсидията е за площи  и/или  глава добитък, както и друг документ, удостоверяващ получаването на такава  през календарната година.
Срок
 • за ползване – до 12 месеца,  с възможност за продължаване на срока до 3 (Три ) години чрез Анекс;
 • начин на погасяване –   изцяло при постъпване на субсидията
Лихвени условия 1м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Обезпечения
 •  Залог върху вземанията по всички сметки на кредитополучателя
 • Първи по ред особен залог върху субсидията  (бъдещо вземане от трето лице – ДФ Земеделие – Разплащателна агенция;
 • Запис на заповед от кредитополучателя в качеството му на физическо лице, а в случай на финансиране на юридическо лице се изисква авал/поръчителство от собствениците в качеството им на физически лица
Такси и комисионни
 • разглеждане искане за кредит:
  – за кредити до 50 000 лв. – без такса;
  – за кредити над 50 001 лв. – 0,15% (мин. 100 лв. макс. 1 500 лв.;
 • ангажимент – 2%;
 • управление – 0.75%;
 • предоговаряне – 10 лв.
Допълнително условие Изискват се документи, удостоверяващи собствеността върху площите, за които е подадено заявление за подпомагане и/ или за аренда върху земята, за която се отнася заявлението

Кредитна линия за финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани, регистрирани в ИСАК, подали заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ, получили писмено одобрение на исканата субсидия от разплащателната агенция и открили разплащателна сметка в Банка ДСК.

Вид на кредита Кредитна линия
Вид валута BGN
Размер До 90% от размера на субсидията, посочена в официален документ, издаден от Разплащателната агенция
Срок До 12 месеца
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения Особен залог върху субсидията
Такси и комисионни
 • разглеждане искане за кредит
  – за кредити до 50 000 лв. – без такса;
  – за кредити над 50 001 лв./ 25 001 евро – 0,15% (мин. 100 лв./50 евро; макс. 1 500 лв./ 750 евро);
 • ангажимент – 2%;
 • управление – 1%;
Допълнително условие Изискват се документи, удостоверяващи собствеността върху площите, за които е подадено заявление за подпомагане и/ или за аренда върху земята, за която се отнася заявлението

Банка ДСК предлага възможност за финансиране покупка на земеделска земя.

Вид на кредита Стандартен инвестиционен кредит
Вид валута BGN, EUR
Размер При обезпечение само ипотека върху категоризуеми земеделски земи:

 • за І-ва и ІІ- ра категория – до 75% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;
 • от ІІІ-та до VІ-та категория включително – до 70% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;

При обезпечение ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/ или други обезпечения, приемани от Банката – съгласно изискванията за достатъчност на обезпечението

Срок До 10 години, в т.ч. гратисен период до 12 месеца
Лихвени условия 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Обезпечения
 • Само ипотека върху категоризуеми земеделски земи;
 • Ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/ или други обезпечения, приемани от Банката
Такси и комисионни
 • разглеждане искане за кредит
  – за кредити до 50 000 лв. – без такса;
  – за кредити над 50 001 лв./ 25 001 евро – 0,15% (мин. 100 лв./50 евро; макс. 1 500 лв./ 750 евро);
 • ангажимент – 2%;
 • управление – 1%;

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close