Caryx

Българското свинско е най-скъпо в Европейската общност

0

Българското трупно свинско месо е най-скъпо в Европейската общност, изключвайки островните държави Малта и Кипър. То е с 12% по скъпо от румънското, а разликата с Испания е 23%. Това се посочва в Пазарен анализ на свиневъдството в България на фондация „ИнтелиАгро“.

Свиневъдството в България е отрасъл с традиции, който след дълъг период на упадък днес се явява един от най-перспективните браншове на животновъдството. Ако към днешна дата родното производство задоволява едва около 40% от вътрешното търсене, налице са всички предпоставки този дял да надхвърли 60% в следващите три години и да продължи да расте, смятат анализаторите.

В основата на това възходящо развитие са силното вътрешно търсене, относително високите цени на местната продукция и публичната подкрепа. Високата инвестиционна активност, ниската производствена база и подходящите условия (обезпеченост със сравнително евтини фуражи, слаба уплътненост на обработваемата земя с животни, ниски данъци) могат да бъдат използвани за привличането на чуждестранни инвестиции в сектора. Основните заключения на анализа са:

  • Производството в българското свиневъдство уверено се възстановява през последните три години, докато в същото време отрасълът става все по-концентриран и индустриализиран;
  • Увеличаването на производството е подкрепено от силното вътрешно търсене и наличието на публична финансова подкрепа;
  • Въпреки ръста, местната продукция е все още по-малко от половината от общото вътрешно търсене;
  • Българските фермери се ползват от едни от най-високите цени за качествено свинско трупно месо (Е-клас) в ЕС;
  • Евтиното местно зърно и изключително ниският интензитет на ЖЕ на единица площ обработваема земя са ключови конкурентни предимства на страната;
  • Ефективността на стопанствата постоянно се повишава, в следствие на вносните генетика, технологии и know-how.
  • Ръстът в производството вероятно ще продължи поне в средносрочен план (3-5 години), което неминуемо ще доведе до понижение в доходността на отрасъла.
  • Липсата на голяма индустриална кланица ще се усеща все по-сериозно през следващите години. Това е основната оперативна пречка пред преработвателите да използват повече българска суровина.
  • · Докато българското свинско месо се продава почти изцяло на дребно на потребителите, месопреработката разчита основно на по-евтин внос. Свинското месо (охладено и замразено) е категорията с най-голяма стойност във вноса на селскостопанска продукция в страната.

Ръстът в производството на свинско ще се ускори през 2018 г.

Общият брой свине в България се възстановява в последните четири години, след като премина
през значителен спад в първите години на членството в ЕС. Числеността намаля от 888 хил. до 531 хил. глави, за да се стабилизира отново над 616 хиляди. Има ясни сигнали, че ръстът ще
се ускори през 2017 и 2018 г. с реализирането на някои мащабни инвестиционни намерения,
които отново ще увеличат броя свине осезаемо над 800 хиляди.

Българското свиневъдство става все по-концентрирано през последните десет години – 36 стопанства, представляващи по-малко от 3% от общия брой, отглеждат 86% от всички женски
разплодни свине. Ролята на домашните, малките и средните стопанства трайно намалява. През 2016 г. стопанствата с до две свине-майки са дванадесет пъти по-малко от 2007 г., тези с 3-9 свине-майки – пет пъти. Фермите в категорията до 50 свине-майки са шест пъти по-малко, а тези с до 200 – наполовина. Големите ферми (над 200 свине-майки) се консолидират – техният брой намалява с една трета, докато свинете-майки в тях растат с 14% за същия период.

Географски, свиневъдството е концентрирано основно в Северна-централна и Североизточна България. Преди десет години в Северозападна България – също важен зърнопроизводител, е бил отглеждан вторият най-голям брой свине, но след това там се наблюдава рязък спад. Географията на свиневъдството се определя най-вече от капацитета за зърнопроизводство, както и големите площи обработваема земя, където да се използват биологичните отпадъци.

Производството на свинско надмина 73 000 тона през 2016 г.

Производството на свинско месо расте през изминалите две години, надминавайки 73 хиляди тона през 2016 г. – най-висок добив за последните седем години. 1,1 млн. угоени прасета са заклани през 2016 г. – връх за последните десет години. Средното живо тегло на угоените
прасета е 102-103 кг., при рандеман от 63-64%.

Производството на био свинско месо е незначително. През 2016 г. в страната са се отглеждали общо 92 био сертифицирани животни, от които 20 свине-майки (Евростат). В страната няма производство на био фуражи, а пасищното отглеждане е забранено, с изключение на много малки територии, където се развъжда застрашената местна Източнобалканска порода.

Вътрешният пазар на свинско месо нараства бързо през последните години. Закупените количества средно от едно домакинство се увеличават над два пъти между 2007 и 2015 г., достигайки 21 кг. прясно месо годишно. Значителният ръст е подпомогнат, както от повишаването стандарта на живот така и от понижаване ролята на домашното производство.

Бъдещият растеж ще зависи от няколко фактора, сред които: цената, като определящ фактор за замяната на един вид животински протеин с друг, постепенната промяна на потребителските навици в полза на птичето и други видове меса и стопанската и демографска конюктура в страната.

Местното производство на свинско месо осигурява само около 40% от общото търсене

Базирайки се на официални данни, потреблението се оценява на около 180 хил. т. годишно. Между 60 и 70 хил. т., от тях се закупуват директно от домакинствата в прясно състояние. Местното производство осигурява само около 40% от общото търсене. В допълнение, българското свинско отива почти изцяло за потребителското търсене и много малка част се преработва.
Чувствителна е разликата в цените – между 10-23% през отделните години, на българското свинско и на месото, произведено в други страни от Общността.  За периода януари-септември 2017 г., средните цени на кг. Е-клас трупно месо е 1,96 евро, при 1,65 евро средно за ЕС-28. По този начин, качественото българско трупно свинско е най-скъпото в Общността, изключвайки островните Малта и Кипър. То е с 12% по скъпо от румънското (страна със сходно икономическо развитие и структура на селското стопанство). Разликата с Испания е 23% – ключов пазар за българското фуражно зърно и в същото време водещ доставчик на свинско месо за българския пазар.

Капацитетът за преработка на свинско у нас се използва едва наполовина

По данни на Евростат, в България има около 490 предприятия в месния сектор (месодобив, първична обработка и производство на месни продукти). Приблизително 80% от тях оперират с червени меса. Според бранша, капацитетът в страната е за преработка на 340 хил. т. свинско месо годишно. На този етап, най-много половината от него се използва. Ограниченият вътрешен пазар (както по отношение на обем, така и по отношение цени) е основният фактор за ниската натовареност на производствените мощности.

Независимо от стремежа на месопреработвателите да навлязат на външни пазари, износът остава незначителен. Слабости в маркетинга и развитието на уникални продукти ги отдалечават от чуждите пазари. Друго важно препятствие е, че повечето предприятия не могат да осигурят достатъчно големи партиди в продължителен период.

Българските преработватели на свинско месо разчитат почти изцяло на вносна суровина

Поради недостатъчното производство и високите цени, българските преработватели разчитат почти изцяло на вносна суровина. Франция и Испания са водещите доставчици на охладено свинско месо за българския пазар.Двете страни имат почти изравнен дял и заедно формират половината от вноса в категорията за последните пет години. Германия има около 11%, а Белгия и Нидерландия затварят Топ 5 на износителите с по 9%.

Замразеното месо има най-голям дял в обема на вноса – 58 хил. т., но на стойност само 16 млн. лв. България е сред петте най-големи вносители на замразено свинско в ЕС (Евростат, 2016 г.). То е предимно големи количества специфични разфасовки и механично сепарирано месо. Предвид недостатъчната местна суровина, със своята средна цена от под 40 ст./кг., вносното замразено свинско се явява спасителен пояс за българските месопреработватели.

Споделете.

Коментирайте

Close