До 31.12 земеделците избират как да се облагат доходите им

0

До 31 декември земеделските производители и тютюнопроизводители могат да избират как да се облагат доходите им през следващата година. Ако изберат това да става както при едноличните търговци, трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години, припомнят от Националната агенция по приходите в Пловдив.

Прилагайки този ред, лицата имат възможност да отчитат реално извършените разходи за производството на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на разходите за производство на декоративна растителност.

В този случай обаче земеделските производители и тютюнопроизводители не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189 б от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност също имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският производител избере този ред на облагане.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци.

Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Споделете.

Коментирайте

Close