Изплатиха 250 млн. лева по мярката за агроекология

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе изцяло субсидиите по всички направления на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.

3 374 земеделски стопани получиха общо 250 млн. лева по всички направления от мярката: „Биологично растениевъдство“; Биологично пчеларство“; ВПС 1 – „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“; ВПС 4 – „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“; „Традиционно отглеждане на овощни култури“; „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“; „Контрол на почвената ерозия“; „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ и „Традиционни практики за сезонна паша“ (пасторализъм).

Ставките, по които се извършва оторизацията на средствата, се определят по наредбата за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г. Според правилата, 82% от средствата за агроекология се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на ЕС, а 18% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close