Вкуси България със SlowTours.bg

Как се придобиват държавни земи с европейски пари?

0

Новите поправки в Закона за ползване на земеделските земи предполагат нова схема за овладяване на имоти от Държавния поземлен фонд Как се придобиват държавни земи с европейски пари? Интересен въпрос и със съвсем обикновен отговор – просто играете на търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд с предложение да създадете орехови градини върху тях за срок от 50 години.

Според заповед на земеделското министерство (Заповед № РД-46-311 на МЗХ от 18 март 2015 г.) се откриват процедури за провеждане на търгове за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в страната, като търговете се провеждат при тайно наддаване от областните дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии.

В Приложение № 2 на споменатата заповед са посочени начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди, като продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения или в Приложение № 1 към чл. 5, т. 1.

За овощния вид орех е дадена продължителност на периода до встъпване в плододаване – 10 години и продължителност на периода на плододаване – 40 години. Тези два периода формират общо 50 години срок за отдаване на съответните земеделски земи при заявено отглеждане на орехи.

В същото Приложение № 2 се залагат 4 години гратисен период (период, през който не се дължат плащания за наетата дългосрочно земя) за овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови и междинен период от 5-та до 7-та година включително, през който дължимата цена за земята е по-ниска. Границата на третия период и съответно по-високата цена отново е 50 години.

Тези три периода и предложените цени за тях (без първия, който е гратисен) на провежданите търгове са определящи кой ще наеме земята за тези 50 години. Разбира се, целта на търговете е да се постигне най-висока цена, все пак е добре, а и редно държавата да печели от тези земи.

В бр. 61 на Държавен вестник от дата 11.08.2015 г. се обнародваха последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет в края на юли от Народното събрание. Създава се нов член 24д, според който собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията, при съответни ограничения след придобиването им.

Дотук всичко е ясно – има заповед за провеждане на търгове, има наредба, определяща сроковете за отдаване и нов член в закона, позволяващ закупуване на наетите земи след петата година. И ако вече се питате: Как се придобиват държавни земи с европейски пари, ето и отговора: играете на търг и предлагате цена, която никой не може и да си представи, че има „избиване” от традиционно заявената дейност.

Все пак, цена средно за периода от 280-300 лева на година за декар при отглеждане на орехи си е направо кощунство спрямо другите участници в търга. Обаче държавата би спечелила от 12880 до 13800 лева за този период от един декар (без да преизчисляваме в настояща стойност парите). Да, държавата би могла да спечели, ама не.

Играя на търга, наемам примерно 600 дка. (обособени са в големи масиви, което е предимство за каквато и да е земеделска дейност). Имам 4 години гратисен период през който не заплащам нищо, обаче аз съм инициативен – създавам насажденията още първата есен, сключвам до края на календарната година договор с оператор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице и градината ми е в процес на преход към биологично производство на земеделски продукти и храни.

Заявявам площите по Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., като в тригодишния период на преход ще получавам по 736 евро/ха или по 143,95 лева на декар, а в двегодишния период на биологично земеделие по 557 евро/ха или по 108,94 лева на декар.

Тези ми насаждения ще бъдат заявени и по Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., където размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности (при петгодишен план за провеждането им) по направление „Контрол на почвената ерозия“ в частта за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения е 156 евро/ха или по 30,51 лева на декар.

Без да залагам полагаемите ми се единни плащания за площ и преразпределителни плащания до 300 дка, както и участия в схемите за опазване на разни птици и лалугери, с които ще си покривам годишните разходи по косене и ще покрия изцяло инвестиционните си разходи по създаване на градините с орехи, излиза че за първите три години ще получа по 174,46 лв/дка годишно или общо 104 676 лева. За тези три години това прави 314 028 лева, а за другите две години – по 139,45 лв/дка годишно или общо 83 670 лева – т.е. за тези две години 167 340 лева.

Така общо в края на петата година ще съм със 481 368 лева налични пари и защо да не закупя тези 600 дка по пазарни цени!?! Дали промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са случайни? Не, не са! Те са за такива като мен. Къде остана държавата ли, ето къде е: тя ще прибере веднага едни 480 хиляди лева след петата година от мен, вместо да чака 46 години да получава на порции една сума чийто сбор е 8 280 000 (няма грешка – 600 дка х 300 лв/год. х 46 години) или някакви си 180 хиляди лева на година.

Държавата мисли и за мен, все пак аз едва ли ще доживея до 100+ години, та да й плащам, я по-добре да си ми я продаде земята, докато има Европейски съюз и пари от него. И после земеделците сме били прости!

Автор: Васил Карагьозов, земеделец

Васил Карагьозов

Васил Карагьозов

Споделете.

Коментирайте

Close