Вкуси България със SlowTours.bg

Какво е бъдещето на биомасата?

0

Биомасата обхваща около 9% от световното енергийно потребление

Биомасата предлага множество предимства в свят, който все повече започва да се интересува от възобновяемата топлоенергия и стабилност на електрическата система. За да е в крак с тези тенденции, пазарът трябва да насърчава създаването на международен ликвиден търговски пазар, но докъде ще могат да пробият биопродуктите?

Биомасата обхваща около 9 процента от световното енергийно потребление, което е много повече от общия дял на всички съвременни възобновяеми източници взети заедно, съобщава в обширна статия renewableenergyworld.com. Въпреки това, нивата на традиционните горива от биомаса и съвременните възобновяеми източници вървят към изравняване. Делът на горива от биомаса се е запазил на същото ниво за последните две десетилетия, докато този на съвременните възобновяеми източници се е увеличил.

Възобновяемата енергия е най-бързо развиващият се източник на производство на електроенергия, според базовия доклад за обзора на международната енергия през 2013 на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Приема се, че възобновяемата енергия ще се увеличава със средно 2.8 процента годишно до 2040 г.  Американската Служба за енергийна информация прогнозира потреблението на възобновяема енергия за производство на ток и топлина да се увеличи с 2.2 процента във всички държавни сектори през 2014 г., в сравнение с растежа от 3.6 процента през 2013 г.

Въпреки това, употребата на традиционна биомаса, която остава на постоянно ниво,  спомага за увеличеното търсене на биоенергия за съвременни приложения. Биоенергията, която се очаква да се развие още в близките години, се притиска от високите нефтени цени, промяната в климата, политиката на възобновяемата енергия и сигурността на енергийните доставки. Биоенергията обхваща голям диапазон от ресурси – от дърва и дървесни пелети до енергийни култури и канали за отпадъчни води. Благодарение на това, тя предлага разнообразни и често лесно достъпни крайни енергийни ресурси.

Производството на енергия от биомаса дава по-добри перспективи на земеделския сектор

Биоенергията също така дава възможност за развитие на селското стопанство и в частност на земеделския сектор, като е възможно да спомогне за постигането на основни цели за устойчиво развитие.  В действителност,  биоенергията ни показва един значително по-различен пазар за земеделските производители.

Като всеки млад пазар, неминуемо биоенергията ще среща препятствия пред себе си, ако цели да постигне успех. Например, производството на земеделски продукти като церевицата, когато се използва за биоенергия, става източник на спорове, подобно на дебатите за храната срещу горивото преди години.

Други пък се съмняват в поддържането на парниковия баланс при някои енергийни култури като например зле разположени плантации на палмово масло. Ако изключим притесненията в поддържането, то съществува и изискване за по-нататъшно развитие на гъвкавия международен търговски пазар за биомасата и сродни продукти като дървесните пелети. Това изискване е свързано с постигане на съответствие между снабдяване и потребителско търсене в различните световни пазари.

Заедно с водоенергетиката и геотермалната енергия, биоенергията е сред най-развитите възобновяеми енергийни източници, с много потенциални пазари за второ поколение биогорива. Биоенергията се произвежда от земеделски и лесовъдни остатъци, както и от енергийни култури, които се отглеждат на иначе неплодородни земи.

И обикновен анализ е в състояние да прогнозира, че пазарите за възобновяема енергия ще се увеличат в следващите десетилетия. Те ще се ръководят от политики като тези от директивите на Европейската комисия за 2020 г. и от държавите членки, които трябва да ускорят развитието на възобновяемата топлоенергия.

Енергийната политика ще запази ключовото си влияние в бъдещото развитие на биоенергийните пазари. В частност анализа на Глобалния финансов доклад на REN-21 набляга на набор от бъдещи политики, които да поддържат възобновяемата топлина и охлаждане в сгради, както и политики за интеграцията на производството на променливи възобновяеми източници. Взетите мерки включват възможно развитие на нови пазарни правила за балансиране на услугите, оптимизация на потреблението и други услуги, които гарантират надежността и сигурността на пазара. Всички те ще подпомагат развитието на управляемото термално производство на биомаса.

Биомасата може да се прилага и в индустриалните сектори

Биомасата също така може да се прилага и в индустриалните сектори. Тя се среща в тях още от появата на първите възобновяеми енергийни източници. Въпреки че, биомасата се използва най-често в тези индустриални приложения, където има наличен поток от производствени отпадъчни материали и  потребителско търсене на производствена пара – като стеблата на захарната тръстика, използвана в захарните фабрики или дървесините от целуозната и хартиената промишленост – съществуват доказателства, че технологичните нововъведения ще увеличат употребата на биоенергия в индустриалната промишленост. Има и възможности за химическата индустрия да превърне твърдата биомаса и течните биогорива в захранваща смес за органичната химия в бъдеще.

Като резултат, МАЕ направи прогноза за световната енергия през 2012, като съобщи че до 2035 г. използването на биоенергията за отопление може да нарасне с повече от 60 процента.

Европейският съюз е най-големият световен потребител на дървесни пелети, като е използвал за изгаряне около 15 милиона тона през 2012 г. Според последни налични данни от Европейската асоциация AEBIOM, биомасата отговаря на 8.4 процента от цялото крайно потребление на енергия в Европа през 2011 г., докато в някои балтийски държави като Естония, Латвия, Финландия и Швеция, стойността надхвърля 25 процента.  Индустриалната търговска асоциация добавя, че от 2010 г. насам, използването  на пелети от ЕС за отопление се  увеличило годишно с повече от един милион тона.

Според друга бъдеща прогноза на AEBIOM, през 2020 г. общият дял на възобновяемата енергия в Европа ще достигне 20.7 %, а заедно с биомасата (като се включи и транспорта) ще покрие 56.5 % от цялата енергия.

Техният анализ върху Националния план за действие относно възобновяемата енергия, който трябва да се приложи от всички държави членки на ЕС, заключава, че крайният принос на биоенергията през 2020 г. ще бъде 138.3 мил. тона, като най-голям дял ще има отоплителният сектор с 65 процента,  транспортният с 21 и електрическия с 14 процента.

Конкуренцията за твърда биомаса ще расте

Доклад на Рабобанк ни показва друга перспектива за бъдещето на биоенергията в Европа. Той заключава, че нарастващата конкуренция за твърда биомаса като например дървесните пелети, ще отвори място на пазара за сравнително нови източници на биомаса. Експерите от Рабобанк са на мнение, че практичните предизвикателства пред използването на земеделски остатъци като сламата и фуража ще се преодолеят, тъй като разходите им за доставка ще са сред най-ниските. Затова те смятат, че земеделските остатъци ще играят все по-голяма роля в употребата и в потенциалната търговия на енергия от биомаса до 2020 г.

„Значението на биоенергията ще расте в Европа, защото е една от най-евтините опции за възобновяема енергия и една от малкото, които могат да снабдяват непрекъснато с  топлина и енергия“, обяснява анализатора Паул Бош от Рабобанк. „Въпреки това, заради повишаването на цената на твърдата биомаса, търсенето на негорскостопански алтернативни опции на биомасата ще продължава да расте.“

Анализът им счита казуса за земеделските отпадъци за много сложен и заключава, че в сравнение със съвместното изгаряне на дървесните пелети, специално определени растителни видове, предназначени за земеделски остатъци, ще могат да спестят някъде между 15 и 63 милиона на държавите, като сумата не включва тази от субсидиите на ЕС.

Бош коментира, че „проблемите със снабдяването, които могат да се появят заради множеството доставчици, засега са предотвратили експлоатацията на земеделските остатъци. Но ако се вземе предвид увеличаващото се търсене на биоенергия и бавното снабдяване, въпросът е дали производителите на биоенергия ще могат да си позволят да не се нагърбват с тези проблеми.“

Той стига до извода, че „някои инициативи във Великобритания и Дания показват, че казуса за селскостопанските остатъци може относително да се реши, като посочват за решение потенциала да се изготвят подобни проекти из Европа.“

При разработването на глобална прогноза за биоенергията през идващите години, скорошното изследване („Потенциалът на биомасата в Африка“) на Международната агенция за възобновяема енергия  (IRENA) и Германския изследователски център за биомаса (DBFZ) ще бъде поучително за експертите.

Потенциалът за производство на биомаса е огромен

По настояване на IRENA, DBFZ събра изследвания, които оценяват потенциала на добиване на биоенергия в Африка, като съпостави техните различни методологии, сравни резултатите им и определи ключовите елементи. Организацията заключи, че изследванията показват огромен потенциал за производство на биомаса, например  в някои региони могат да се използват от 1.5 мил до 150 мил. хектара.

Анализът допълва, че „заради големия брой различни резултати от проучванията, не може да се дадат точно определени данни във връзка с наличността на биомаса в Африка.“

Но все пак, не само в Африка, но и навсякъде, където има суровини, търсене, пазар и технология, биоенергията разкрива свят пълен с възможности.

Dona Petkova

Дона Петкова

Превод: Дона Петкова 

Стажант-преводач в Agronovinite.com

 

 

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close