Вкуси България със SlowTours.bg

Млечните крави у нас намаляват заради кризата

0

Броят на млечните крави у нас продължава да намалява, като спадът за миналата година е с 6,2 на сто. Причината е продължаващата криза в сектор млечно животновъдство, посочват в анализ учените от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия.

По данни на отдел „Агростатистика“ към МЗХ за броя на селскостопанските животни като цяло спада. В същото време с 8,62% нараства производството на говеждо месо в кланиците. Специфично за този сектор е, че по-голяма част от говедата се колят не в специализираните кланици, а в самите стопанства.

Ръст в броя на отглежданите животни към 01.11.2015 се наблюдава при свинете (8,5%). Увеличение от 14,6% спрямо 2014 г. има и при броя на закланите прасета. Положителна тенденция е, че продължава да намалява броят на закланите в стопанствата животни.

През 2015 година има ръст при закланите птици с 4,8% спрямо 2014 година, като се наблюдава и увеличение в произведеното месо (живо тегло) с около 4%. Търсенето на пилешко месо в страната продължава да се диктува от сравнително ниските цени спрямо месата от останалите групи.
Свиневъдство
Как се развива производството и търговията в света и ЕС през 2015 г. и какви са прогнозите за тази година? Забавянето в икономическия растеж на развиващите се икономики, обезценяването на някои от водещите световни валути, както и сравнително ниските цени на петрола водят до задържане на световните цени на основните земеделски продукти на сравнително ниски нива (ЕК,2016). Допълнителен фактор за задържането на по-ниски нива на цените на месата се дължи и на повишеното производство и предлагане в световен мащаб, и ЕС в частност.

ЕК предвижда ръст на производството на говеждо месо в съюза с около 2% през 2016 година спрямо 2015. В САЩ се наблюдава повишаване на броя на животните от стадата за месо, като се очаква в края на 2016 и 2017 година това да доведе до ръст на производството на говеждо месо. Подобна тенденция по възстановяване на стадата се наблюдава и в Бразилия.

В края на 2015 година е отчетен спад в броя на свинете майки в ЕС. В някои от случаите това се дължи на
повишена продукция на месо с оглед компенсиране на по-ниските цени на свинско месо, докато други намаляват размера на производството си, поради неблагоприятните пазарни условия. Европейските цени на свинско месо все още са по-ниски от средните. С оглед ситуацията на пазара се предприеха и мерки от
страна на ЕС за частно складиране на месо, с оглед намаляване на предлагането и задържане не цените.

Продължава да расте производството на пилешко месо в Европа поради изгодните цени на фуражите. Очаква
се през 2016 година да продължи и ръстът в консумацията и потреблението на пилешко месо в Европа. Наблюдаваният ръст в броя на животните в стадата овце се очаква да забави темпа на нарастване на производството на агнешко месо в съюза. Прилагането на обвързана подкрепа ще стимулира развитието на сектора в ЕС.

Междувременно ЕК обяви пакет от мерки за справяне с кризата в животновъдството. Сред тях са отново частно складиране за свинско месо, както и промоционални мерки, отново за свинското месо. По примера на обсерваторията за млечния пазар ще се установи и обсерватория за месните продукти, покриваща говеждото и свинското месо.

Споделете.

Коментирайте

Close