Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят мерките за инвестиции по ПРСР и за млади фермери

0

През април ще бъдат отворени двете инвестиционни мерки по ПРСР, а през септември ще се приемат и проекти на млади фермери. Това реши Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, който одобри индикативната й годишна работна програма.

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР с бюджет от близо 494 млн. евро. Графикът предвижда през месец април да бъдат отворени приеми по най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от подпомагани дейности. Това са подмерките 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Проектите трябва да бъдат с акцент инвестиции, свързани с напояване, околна среда, пречиствателни съоръжения, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

Подмерките 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” и 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” ще бъдат отворени през септември. До края на годината предстои да бъдат отворени и подмерките 1.2. “Демонстрационни дейности и действия по осведомяване”, 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” и 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи”.

Вече са стартирани приеми по подмерките 5.1 “Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”, Подмярка 7.3 “Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и Подмярка 2.2 “Създаване на консултантски услуги”.

Споделете.

Коментирайте

Close