BASF Priaxor

Пчелният мед е третият най-фалшифициран продукт в света

0

Медът е третият най-фалшифициран продукт в света, а подправянето му нанася съществени вреди на европейските пчелари и излага потребителите на сериозни рискове за здравето. Това се посочва в проектодоклада “Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС” на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент с докладчик Норберт Ердьош. Документът бе представен на конференцията „Възможности и предизвикателства пред пчеларството в ЕС и България“, организирана от евродепутата Момчил Неков неотдавна в София.

Фалшифицирането засяга почти всичкия внесен в ЕС мед и най-вече продуктите с произход от Китай. Според статистическите данни, Китай произвежда 450 000 тона мед годишно, което е повече от най-големите производители в света — ЕС, Аржентина, Мексико, САЩ и Канада — заедно. Експертите посочват, че такова количество просто не може да бъде резултат от дейността в пчеларството.

От 2001 г. насам обемът на меда в големите световни медопроизводителни региони е в застой или намалява в резултат на лошото здравословно състояние на пчелите, а в същото време обемът на меда в Китай се е увеличил с над 80 % (200 000 тона). Всяка година в ЕС пристигат 100 000 тона мед внос от Китай — два пъти повече, отколкото през 2002 г., въпреки че броят на пчелните семейства спада в други части на света.

По инициатива на Унгария на заседанието през декември 2015 г. на Съвета по земеделие и рибарство, Комисията разпореди централизирано изпитване на меда. То бе осъществено от Съвместния изследователски център, който констатира, наред с другото, че 20 % от пробите, взети по външната граница на ЕС и в помещенията на вносителите, са фалшив мед. От гледна точка на здравето е особено тревожно, че по мнение на експерти, китайските производители на мед са разрешили проблема с хлорамфеникол от 2002 г. не като са се съобразили с правилата, а чрез използване на смолни филтри. Тъй като обаче такъв „мед“ не съдържа абсолютно нищо с биологична стойност, той не би трябвало да се нарича мед, а някакъв вид сироп.

Медът е естествен продукт, към който не бива да се добавят и извличат вещества и не трябва да бъде изсушаван извън кошерите, е записано в Кодекс алиментариус, използван в ЕС. Необяснимо е, че количествата на произвеждания и изнасяния пчелен мед в някои държави през последните 15 години се увеличава двойно, докато ЕС е едва на 50 % самодостатъчен по отношение на меда — процент, който не се увеличава. ЕС внася 25 % от меда, който използва всяка година (60 % от своя годишен внос) от тези държави, поради което европейските пчелари се намират в бедствено положение. Възникналият дисбаланс на европейския пазар на пчелен мед доведе до спадането наполовина на покупната цена на пчелния мед в основните страни – производители в ЕС (Румъния, България, Испания, Португалия, Франция, Хърватия и Унгария) до края на 2016 г. в сравнение с цените през 2014 г. – нещо, което поставя европейските пчелари в безнадеждно положение.

Някои мошеници сред опаковчиците и търговците на мед подобряват тези субстанции като ги смесват с висококачествен пчелен мед от Европа, прилагайки към резултата етикет с указанието „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи от ЕС“. В „Директивата относно меда“(2001/110/ЕО) се посочва, че държавата на произход трябва да бъде посочена, но че вместо това може да се използва опростено указание, например „смес от медове, произхождащи от ЕО“, „смес от медове, непроизхождащи от ЕО“, „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи от ЕО“. В момента опаковчиците и търговците на мед злоупотребяват с този начин на посочване на произхода с цел прикриване на истинската страна на произход, тъй като купувачите стават все по-добре информирани и изпитват недоверие към хранителни продукти от определени страни.

В доклада на ЕП се настоява държавите членки и Комисията да заставят производителите на мед в държави извън ЕС, които използват непочтени методи, както и опаковчиците и търговците на мед от ЕС, които умишлено смесват фалшифициран вносен мед с висококачествен европейски мед, да спазват законодателството на ЕС. Документът призовава Комисията да разработи ефикасни процедури за лабораторен анализ (напр. изпитвания с ядрено-магнитен резонанс), които могат да се използват за установяването на все по-усъвършенстваните фалшификации с цел разкриването на случаи на фалшифициране на мед.

Докладът предлага заводите за опаковане на мед, които обработват също така вносен мед, да бъдат подлагани на мониторинг на ЕС за безопасността на храните. Така официалните контролни органи ще знаят дали е използван фалшифициран мед и ще могат да го отстранят от хранителната верига. Целта е медът винаги да може да бъде идентифициран от момента, в който напуска кошера, както и да подлежи на класифициране в съответствие с неговия растителен произход, независимо от това дали е местна или внесена стока.

Момчил Неков пчелен мед

Евродепутатът Момчил Неков предлага марка “Мед от Европа”

Авторите на доклада приканват Комисията винаги да включва случаите на недвусмислено фалшив пчелен мед в списъка на RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи). Комисията трябва да забрани разпространението на филтриран със смоли мед във възможно най-кратък срок, тъй като този мед е абсолютно лишен от биологична стойност. Комисията трябва да осъществява цялостна проверка на широкомащабния внос на мед от Китай, да проучи функционирането на дружествата, изнасящи мед от Китай, както и да извършва оценка на качеството, дела на количеството и продажната цената на меда на пазара на пчелен мед в ЕС.

В доклада се призовава още Комисията да изиска официално предоставяне на мостри и изпитване на меда от страни извън ЕС по външните граници на ЕС. Потребителите имат право да знаят за мястото на произхода на всички хранителни продукти. Въпреки това, указанията „смес от медове, произхождащи от ЕО“, „смес от медове, непроизхождащи от ЕО“ и най-вече „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи от ЕО“ изцяло прикриват произхода на меда от потребителя. Описанието „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи от ЕО“ трябва да бъде заместено с указание на конкретната страна или страни, от които произхожда медът в крайния продукт, като страните бъдат посочени в реда, съответстващ на дела използваното количество в крайния продукт. В документа се подкрепя идеята държавите членки да изискват посочване на мястото на произход на пчелния мед върху меда и други пчелни продукти, какъвто е случаят с някои месни и млечни продукти.

По време на конференцията „Възможности и предизвикателства пред пчеларството в ЕС и България“ в София евродепутатът Момчил Неков призова Европейската комисия да определи меда и други пчелни продукти като „чувствителни продукти“ и да ги изключи от преговорите за споразумение за свободна търговия. Акцент беше и предложението му ЕС да създаде марка „Мед от Европа“.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close