Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха още 18 млн. лева на стопаните по мярка 10 “Агроекология и климат”

0

Близо 18 млн. лв. по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. преведе на стопаните ДФЗ. Подпомагане получиха 702 земеделци.

Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)” и “Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)”, както и комбинация между различните направления от мярката, които към момента не бяха получили подпомагане.

Заедно с преведените до момента субсидии по отделните направления от мярка 10, общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2019 достигна 61 млн. лв. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close