Преведоха още над 17 милиона лева по мярка 10 “Агроекология и климат”

0

ДФ “Земеделие” преведе 17,28 милиона лева по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 2 619 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2019.

Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления “Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС1), “Контрол на почвената ерозия” и “Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Бенефициентите които имат комбинация с направления “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)” и “Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)” ще получат финансова подкрепа следващата седмица, когато ще се оторизират и последните две направления от мярка 10.

До момента по агроекологичната мярка за Кампания 2019 са преведени над 43 млн. лв. Финансирането е осигурено на 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close