InVigor_Promo

Преведоха субсидиите по мярка 10 „Агроекология и климат“

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 58, 26 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Субсидиите са насочени към 5 287 земеделски стопани, поели ангажименти по следните седем направления:

  • „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“
  • „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“
  • „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“
  • „Контрол на почвената ерозия“
  • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“

Подпомагане ще получат и стопани, заявили повече от едно от посочените направления. Изплатените средства по мярката са за Кампания 2018. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

 

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close