Caryx

Разрешаваме два неоникотиноида, убиващи пчелите

1

Два неоникотиноида, опасни за пчелите, ще бъдат разрешени за ограничена и контролирана употреба. Заради реалната опасност от провал на посевите с царевица и слънчоглед, двата продукта бяха разрешени с определени рестрикции и мерки за ограничаване на риска според изискванията на европейския регламент. Употребата на инсектицидите се налага поради нарастване на плътността на два икономически важни неприятеля при царевицата и слънчогледа. Това са сивият царевичен хоботник и телените червеи. Идентична е ситуацията и в Полша, Естония, Финландия, Унгария и Румъния, където също се употребяват двата неоникотиноидни продукта, съобщават от Българска агенция по безопасност на храните.

В периода от 2014 и 2015 година те са разрешавани и в държави-членки като Германия, Дания, Латвия, Великобритания, Финландия, Испания. Предвид възможностите на агротехническите методи и биологията на двата неприятеля, обеззаразяването на семената остава единствената възможност за ефективен контрол на тези вредители при двете култури.

БАБХ създаде работна група от експерти, представители на пчеларски асоциации и заинтересовани неправителствени организации за наблюдение на употребата на двата неоникотиноида за растителна защита. Решението е взето по искане на неправителствения сектор, на среща между представители от Министерство на земеделието и храните, БАБХ, пчеларски асоциации и неправителствени организации, която се проведе в средата на месец март. Целта е да се гарантира стриктното спазване по ограничената употреба и предпазването от евентуални вреди на пчелните семейства.

Отглеждането на царевица и слънчоглед е широко застъпено в българското земеделие. Ако не се води ефективна борба срещу двата неприятеля, това ще доведе до намаляване на средните добиви, нарастване броя и плътността на различните видове почвени неприятели и ще се увеличи размерът на пропадналите площи, засети с тези култури, припомнят от БАБХ. Тези негативни производствени и икономически ефекти върху производителите на  слънчоглед и царевица ще се отразят негативно върху българското земеделие.

Заради разрешаването на опасните пестициди, пчелари от цяла България се събраха на протест пред Министерството на земеделието. Според заповедта за употреба на препаратите, те могат да се използват 120 дни, но пчеларите се опасяват, че това отново ще доведе до смърт на пчелни семейства. На днешния протест пчеларите внесоха декларация с искания до министъра на земеделието, като основното е пълна забрана на употребата на неоникотиноиди. Другите искания са:

1. Променете Закона за пчеларството, като отмените поправката даваща възможност на група пчелари от развъдните асоциации да третират пчелни семейства със забранените антибиотици и сулфонамиди.

2. Не пипайте Закона за пчеларството, относно редукцията на пчелните семейства до 10 броя в един УПИ. Броят на пчелните семейства може да регулира в зависимост от площта на имота, от типа на населеното място и от медоносната база.

3. Създайте лаборатория за анализ на загиналите при отравяне пчелни семейства в резултат на растително-защитни мероприятия.

4. Създайте механизъм за обезщетение на пострадали пчелари с лабораторно доказан масов мор, вследствие на отравяне или заразно заболяване на пчелните семейства през последните пет години.

5. Забранете напълно използването на пестициди /неоникотиноиди/, поради тяхната силна токсичност спрямо пчелите.

6. Възстановете дейността на пчеларите – проверители, за да се възстанови дейността на държавната профилактична програма. Здравният статус на пчелите е най-важен.

7. Направете така, че всички пчелари с регистрирани пчелини да могат да участват в европейските програми. Пчелите на всички пчелари еднакво опрашват медоносните култури и са фактор за екологията и биоразнообразието

8. Поемете още отсега инициативата за Общата Селскостопанска Политика /ОСП/ 20/27 и включете пчеларството в нея. Пчеларите трябва да бъдат директно субсидирани. На сайта на МЗХ е записано:” ОСП е основана на три фундаментални принципа: свободна търговия в рамките на Общността на база общи цени, преференции за европейското производство на пазарите на Общността, както и обща финансова отговорност. Целта на европейската ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени, да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда. Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП). ”

9. Освободете пчеларите от данъци до края на настоящия програмен период, единствено пчеларите не получават директни плащания.

10. Променете член 5 в Закона за пчеларството, като намалите изискванията за представителната организация /съюз/ да има структури във всички области и в половината общини. Създайте законова възможност пчеларите сами да определят организацията, която ще ги представлява.

11. Не се опитвайте да толерирате една или друга пчеларска организация като обединителна.

12. Създайте Закон за браншовите организации, приемлив за всички пчелари.До края на годината Европа трябва да реши дали мораториумът върху опасните пестициди да отпадне, или да стане постоянна забрана. Протестът има подкрепата на най-големите браншови организации в пчеларския сектор – Съюза на българските пчелари, Националната асоциация на пчеларите професионалисти, Националната научна асоциация, Обединения пчеларски съюз, Национална браншова асоциация Български пчеларски съюз.

През 2013 г. Европейската комисия забрани продажбата и употребата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи активните вещества клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд и фипронил. Тогава у нас бяха спрени от употреба общо осем препарата за обеззаразяване на семена. Земеделските производители на важни за страната култури – царевица и слънчоглед, бяха лишени от продукти за обеззаразяване на семена срещу икономически важните неприятели при тези култури – телени червеи и сив царевичен хоботник, припомнят от БАБХ.

В доклад на Института по аграрна икономика от извършен научен анализ за въздействието на частичната забрана на използване на неоникотиноидни продукти за растителна защита върху земеделските производители в България, проведен за периода 2013 – 2015 г., се посочват следните негативни резултати за производителите на слънчоглед и царевица:
 намаляване на средните добиви от слънчоглед и царевица;
 нарастване броя и плътността на различните видове почвени неприятели;
 увеличен размер на пропадналите площи, засяти с тези култури;

Тези негативни производствени и икономически ефекти върху производителите на слънчоглед и царевица се отразяват демотивиращо върху тяхното по-нататъшно функциониране като земеделски стопани, изтъкват от БАБХ.

В тази връзка, браншова организация на земеделски стопани официално поиска разрешаване за пускане на пазара на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба на територията на България, за обеззаразяване на семена срещу неприятели при царевица и слънчоглед. Предвид възможностите на агротехническите методи и биологията на сивия царевичен хоботник и телените червеи, обеззаразяването на семената остава единствената възможност за ефективен контрол на тези вредители при двете култури.

Становището на дирекция „Растителна защита и контрол” към ЦУ на БАБХ до Съвета по продукти за растителна защита се основава на:

1.Биологията на двата икономически важни вредителя при царевицата и слънчогледа – сив царевичен хоботник и телени червеи, а именно:

Сивият царевичен хоботник (Tanymecus dilaticolli) е повсемесно разпространен в страната и е основен неприятел при пролетните окопни култури. Плътността му е най-голяма в районите с карбонатни почви и типичен слабо излужен чернозем. Тава са районите на Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджа.

Телените червеи (сем. Elateridae ) са повсеместно разпространени в нашата страна. Нападат всички видове култури – полски, зеленчукови, млади овощни дръвчета и водят скрит начин на живот. Основните повреди се нанасят от ларвите, на които цялото развитие преминава в почвата. При тях се наблюдават постоянни миграции, които са свързани с търсенето на оптимални условия за живот.

2. Обследвания, направени от инспекторите по растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), а именно:

През 2015 г. преди и по време на сеитбата на царевица и слънчоглед, инспекторите по растителна защита извършиха обследвания за установяване разпространението и популационната плътност на презимувалия сив царевичен хоботник при:

 Царевицата: средна плътност на неприятеля – до 4 бр. хоботници/кв. м на 32 % от посевните площите в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, Търговище и Шумен; висока плътност – до 8 бр. хоботници/кв. м на 12 % от посевните площи в областите Велико Търново, Добрич, Плевен и Шумен.

 Слънчогледа: средна плътност на неприятеля на 25 % от посевните площите в областите – В. Търново, Видин, Габрово, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, София област, Търговище и Шумен; висока плътност на 7 % от посевните площите в областите – Велико Търново, Добрич и Плевен.

През есента на 2015 г. за установяване разпространението и плътността на популацията от телени червеи на площите предвидени за сеитба на царевица и слънчоглед през 2016 г., на база посевната площ на двете култури от 2015 г., е установена следната плътност при:

 Царевицата: средна степен на нападение на 22 % спрямо посевната площ в областите Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, София област, Хасково и Шумен; силна степен на нападение на 5 % спрямо посевната площ в областите: Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен и София област.

 Слънчогледа: средна степен на нападение на 19 % от посевната площ в областите Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен; силна степен на нападение на 3 % от посевната площ в областите Добрич, Ловеч, Плевен и София област.

От установените при обследванията резултати се налага извода, че разпространението и степента на нападение от сив царевичен хоботник и телени червеи представлява опасност за растенията, която не може да бъде овладяна чрез приложимите средства и методи в Добрата растителнозащитна практика.

3. Риск за нелегален внос и разпространение на неразрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ за обеззаразяване на семена в Р България, с цел опазване на земеделската продукция.

Предвид становището, реалната опасност от провал на посевите с установена средна и силна степен на нападение от почвените вредители, липсата на алтернативни методи за контрол на вредителите и на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на растенията, СПРЗ разреши пускането на пазара на два продукта за обеззаразяване на семена за ограничена и контролирана употреба. На основание решението на СПРЗ бяха издадени две заповеди: за разрешаване на продукт с активно вещество имидаклоприд и продукт с активно вещество тиаметоксам, за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на България. Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009, продуктите бяха разрешени с определени рестрикции и мерки за ограничаване на риска, а именно:

1. Посочени области, в които ще се употребяват тези продукти: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Това са областите с установена средна и силна степен на нападение от сив царевичен хоботник и телени червеи на площите с царевица и слънчоглед;
2. Поставяне на уведомителни табели на площите, засяти със семена обеззаразени с разрешените два неоникотиноидни продукта.
3. Третираните с тези продукти семена, да не се засаждат, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на третиране и по време на сеитба.
4. При сеитба да се използва техника с подходящо оборудване, с която да се подсигури напълно инкорпориране на семената в почвата и минимизиране на отвяването на продукта от семената при засяване.
5. Третираните с неоникотиноидните продукти семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.
6. Да се отстранят разлетите/разпилените количества третирани семена, с цел опазване на дивите птици/дивите бозайници.
7. Да не се замърсяват водите с тези продукти за растителна защита или техните опаковки.
8. Третирането на семената да се извършва от квалифицирани специалисти, с най-малък риск за околната среда.
9. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за защита на растенията лицата, които са пуснали на пазара тези продукти, до 14 дни след изтичането на срока за разрешаване да уведомят ЦУ на БАБХ за пуснатите и нереализираните количества от съответните ПРЗ.

С цел засилен контрол върху изпълнението на мерките за ограничаване на риска за пчелите, нецелевите организми, биологичното разнообразие и водите, изпълнителният директор на БАБХ издаде заповед за извършване на внезапни проверки при земеделските стопани от инспекторите по растителна защита към ОДБХ в периода на обеззаразяване на семената и сеитбата на царевицата и слънчогледа. При проверките ще се следи стриктно за спазване разпоредбите на Закона за защита на растенията.

Лица извън системата на Българската агенция по безопасност на храните, установили нередности по отношение на продажба и употреба на продукти за растителна защита, могат да подават сигнали в областните дирекции по безопасност на храните или на телефона на потребителя на БАБХ – 0700 122 99.

Споделете.

1 коментар

Коментирайте

Close