Режат субсидии, ако не спазвате 7 стандарта за земята

0

Стопаните, които не поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, няма да получат субсидии в пълен размер по различните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика. Това се посочва в специален наръчник със седемте национални стандарта за опазване на земята и препоръки за спазването им, изготвен от работна група към Министерството на земеделието. Стандартите, описани в наръчника, имат задължителен характер и от 1 януари 2017 г. Техническият инспекторат на ДФ “Земеделие”  – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще контролира стриктно спазването им.

В момента правилата за опазване състоянието на земята масово се нарушават. “Особено от големите арендатори. Изорават всичко и не оставят синорите. Изораха и общинските полски пътища и никой нищо не им казва. Повечето от пасищата също са изорани и са общинска собственост, но никой от общините не реагира, защото масово кметовете и арендаторите са в комбина”, коментираха за Agronovinite.com експерти, участвали в създаването на стандартите.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици или ползватели на земеделски земи, които получават директни плащания, подпомагане по схемите за лозаро-винари, средства по  мерките “Агроекология и климат”, “Биологично земеделие” от ПРСР (2014-2020), плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите, плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Национален стандарт 1.

Изискване: опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, чрез просмукване или оттичане, посредством буферни ивици.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

– с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

– с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

– с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

– с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът е приложим за изпълнение, когато земеделска площ от стопанството Ви (обработваема земя, трайно насаждение или постоянно затревена площ) граничи с повърхностен воден обект (река, язовир, езеро, море), с изключение на оризовите клетки.

Буферна ивица

За тези площи трябва да оставите буферна ивица по протежение на водния обект с ширина минимум 5 метра, в която да не прилагате минерални и/или органични азотсъдържащи торове.

При равнинните площи, ако торите с течна фракция на оборски тор, то ширината на буферната ивица трябва да бъде минимум 10 метра.

При площи с наклон (до 6°) ширината на буферната ивица трябва да бъде минимум 10 метра.

При площи с остър наклон (над 6°) ширината на буферната ивица трябва да бъде минимум 50 метра, поради увеличаване на риска от оттичане и просмукване на нитратите.

За отправна точка при измерване на буферната ивица служи отрезът на брега, който реката прави при пълноводие, или брега на водния обект.

При наличие на естествена или изкуствено създадена тревна или залесена ивица с дървесна или храстовидна растителност, тя се счита за част от оставената буферна ивица.

Кои са другите задължителни национални стандарти за земята, заради чието неспазване може да останете без субсидии, очаквайте в Agronovinite.com.

Националните стандарти са определени със заповед на министъра на земеделието и храните и са част от Правилата за кръстосано съответствие. Те се състоят от законоустановените изисквания към управлението според правото на Съюза и стандартите за ДЗЕС на земята, установени на национално равнище от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1306/2013, свързани с Област „Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята“.

Споделете.

Коментирайте

Close