Стопаните на “бели петна” може да загубят собствеността върху земята си

1

Собствениците на “бели петна” – земя, която не обработват, не я отдават под наем и аренда и не се интересуват от нея, губят милиони левове от ниски ренти. Те могат да бъдат излъгани и дори да загубят собствеността на земята си, предупреждава анализ на Института за политики и развитие (ИПР).

Понятието “бяло петно” не е дефинирано в българското законодателство, но в последните години то доби публичност и се утвърди като термин в професионалните земеделски среди. Режимът на т.нар. “бели петна” е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Той дава право на земеделските производители да получат и обработват чужда земя, въпреки че нямат договор със собствениците. По този начин те получават и право на европейска субсидия.

Собствениците на “бели петна” губят стотици и хиляди левове от ренти

“Вие имате земя, която не обработвате, не отдавате под наем или аренда, съответно не получавате рента или наем за нея. Тази земя вероятно представлява “бяло петно”, а вие като частни собственици всяка година губите стотици, а понякога хиляди левове. Тя се разпределя служебно към земеделски производители, които печелят от нея, вместо вас”, коментират експертите на ИПР.

В общинските служби по земеделие разполагат с информация кои са земеделските парцели, за които собствениците не са заявили, че ще обработват, съответно не са сключили договори за наем или аренда за тях с местен земеделски стопанин (арендатор). След 2002 г. това дава възможност на местни арендатори чрез достъп до тази информация да разберат кои са чуждите парцели, които те могат да обработват и събират реколтата от тях, бидейки до голяма степен уверени, че собствениците няма да реагират на това. Впоследствие законът ги задължава да имат правно основание върху земята, за да получават субсидии за нея и администрирането на “белите петна” се явява законов начин те да обработват чужди парцели.

Как механизмът на администриране на “белите петна” накърнява финансовите интереси на собствениците?

Съгласно чл. 37в, всеки земеделски стопанин, на който са му предоставени “бели петна” е длъжен да заплати за тях рента, като сумата се внася в специална банкова сметка за чужди средства, управлявана от съответната областна дирекция “Земеделие”. Дължимата от арендатора сума е в размер на средното рентно плащане за декар за съответното землище. Всеки собственик може да отиде на място в
общинската служба “Земеделие” по местонахождение на имота и да подаде заявление, с което да изиска да му се изплатят събраните суми за неговите “бели петна”.
Бели петна
Какво става обаче на практика? “За да потърси справедливо възмездие, този гражданин ще трябва да пропътува няколкостотин километра, да отиде до друг град и да поиска от административен орган там (срещу представяне на набор от документи) да му бъде заплатена сума, чийто размер не му е известен, с който може да не е съгласен и при определянето на който не е участвал. Вероятността гражданинът да бъде върнат за още документи, след като е пропътувал няколкостотин километра също не е малка. Ако все пак документите му бъдат приети, гражданинът няма да знае кога точно ще си получи парите: законът не посочва срок, в който това трябва да се случи”, обясняват авторите на анализа.

Какво получават собствениците на “бели петна” в действителност?

Оказва се, че сумата, която ще получи собственикът е средно с 50% по-ниска от реалната пазарна рента. “Вие сте инженер, живеещ в София и притежавате наследствена земеделска земя във Варненско, която не обработвате и за която не подавате декларация в местната земеделска служба. Средната рента в областта за 2017 година е била 49 лв. за декар (по данни от НСИ). За “служебно” разпределената ви земя или за вашето “бяло петно” са платени 19 лева за декар (по официални данни на МЗХГ). Излиза, че ако имате 10 дка, вие губите по 300 лв. на година.

Умножено по 13 години (след 2007 г.), това прави средно около 4000 лв., които можеха да влязат във вашия джоб. Средногодишният ръст на рентите е с около 5 на сто, което означава, че през следващите години ще губите още повече”, посочват от ИПР. Според анализа, най-ощетени са тези, които притежават земя във Варна, Добрич, Монтана и Силистра – с близо 30 лв. разлика на дка в рентата спрямо пазарните нива. Общата сума на загубите от неплатени ренти задминава 30 млн. лв.

Защо механизмът на “белите петна” е предпоставка за кражба на собственост?

Според чл. 79 от Закона за собствеността, правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. А ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. От ИПР отново дават пример: “Вие сте собственик на наследствен имот – земеделска земя, земя, която е в патримониума на вашето семейство от повече от век. Животът и работата отдавна са ви отдалечили от родното село на вашите предци, в чието землище е този поземлен имот.

В продължение на повече от десетилетие това парче земя се обработва от местен арендатор, тъй като му е било предоставяно като “бяло петно” всяка година. Въпросният арендатор разполага с официален документ за всяка от изминалите 10 години, който удостоверява, че той в продължение на този период е владеел непрекъснато, а по презумпция и добросъвестно вашия собствен имот, независимо че това се е случвало без вашето изрично съгласие като собственик и без някой да ви е питал дали сте съгласен.

10-15 млн. декара земя се обработват с фалшиви договори за наем или аренда

Днес този местен арендатор може безпрепятствено да стане собственик на вашата наследствена земя, без да ви пита, без дори да бъдете информиран по друг начин, само като подаде искане до нотариуса, който работи на територията, на която се намира имота ви. За целта ще му е необходимо освен самото искане, да предостави въпросните заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от последните десет години, както и да посочи трима души от селото, които пред нотариус да кажат, че действително този арендатори е владеел земите ви през последното десетилетие. Така нотариусът ще му издаде нотариален акт за собственост, ще го впише в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и вие вече няма да сте собственик”.

Авторите на анализа посочват още много порочни практики, свързани с режима на “белите петна” – като предпоставка както за узурпиране на чужда собственост чрез вписване и регистриране на фалшиви договори за наем и аренда, така и за корупция. За да извадят определени парцели от статута им на “бели петна” някои арендатори изготвят фалшиви договори за наем и ги регистрират в общинските служби “Земеделие”. Подобни случаи станаха публично известни за обществеността през 2017 г., когато се установи, че в общинските служби “Земеделие” са регистрирани множество фалшиви договори за наем.

Оказа се, че това се е превърнало в практика в десетки български общини. Към днешна дата, по неофициални данни, се счита че между 10 и 15 млн. декара българска земеделска земя се обработват по силата на фалшиви договори за наем или аренда. Това представлява 10% от територията на България и 20% от българската земя със селскостопанско предназначение. На 22 февруари, събота, от 9 часа в сградата на Научно-техническите съюзи на ул. “Раковски” 108 в София ИПР събира безплатно собственици на “бели петна”, за да им разясни какви са рисковете пред владеенето на тези терени.

Споделете.

1 коментар

Коментирайте

Close