Вкуси България със SlowTours.bg

Започва прием на проекти за преработка и маркетинг на агропродукти

0

Сто милиона евро ще бъдат разпределени като подпомагане за проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът на заявления ще продължи от 30 ноември до 18 декември включително. Условията за кандидатстване са посочени в Наредба №20 от 2015 г.

В рамките на периода на прием не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ цели повишаването на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на ЕС и др.

Споделете.

Коментирайте

Close