Вкуси България със SlowTours.bg

Wisan®44 – алтернатива на соевия шрот за оптимизация на дажбата

0

Соевият шрот се е наложил като един от най-популярните протеинови фуражи, участващи в дажбата на преживните животни.Основният недостатък при използването на соевия шрот е непостоянството в цената му (Фиг. 1), което поставя предизвикателство пред фермера относно запазване нивото на разхода и на хранителните стойности на  дажбата.През последните 15 години екип от учени в Германия създават нова иновативна технология за производство на протеинови източници, които се явяват неминуем конкурент на соевия шрот при хранене на преживни животни. Един от тях е продуктът Wisan®44. Защо Wisan®44 е изгодна алтернатива на соевия шрот?

  1. Оптимизацията на стойността на дажбата при преживни животни е от изключително значение за икономическата ефективност на стопанството. Разходът за изхранване на животните достига от 60% до 80% от основните разходи във фермата. Като основен хранителен компонент се явява източникът на протеин – една от най- скъпите съставки. Когато цената му варира, фермерът търси начини да го замени, като рискува да влоши резултатите и здравния статус на животните. Соевият шрот е непостоянен като цена не само през отделните години, а и в отделните месеци(Фиг. 1), докато ясно си личи, че цената на Wisan®44се запазва на относително едно постоянно ниво.Wisan® 44

Фигура 1. Вариране в цената на соевия шрот и Wisan®44през периода 2015-2016 година.

  1. При сравнителнияхимичен анализ между двата протеинови фуража (Табл.1) трябва да се обърне внимание на по-високата стойност на неразградимия протеин (UDP) при Wisan®44. Високият индекс на UDPпоказва, че по-голямата част от протеина не се разгражда в търбуха, а преминава в тънките черва, където се усвоява (абсорбира) по-пълноценно, като се облекчава функцията на черния дроб на животното. Един от показателите за по-доброто усвояване на протеина е намаленото съдържание на урея в млякото при употребата на Wisan®44.

Таблица 1. Сравнение на химичния състав между соевия шрот иWisan®44 Wisan® Избягват се колебанията на цената на протеиновия фураж, а това ни позволява по-добро управление на финансовите средства и разходите;3. В Килския университет в Германия е направен експеримент със 180 лактиращи крави, където Wisan®44 напълно замества соевия шрот в основната дажба на животните.По време на опитния период се установява средна млечност от 36 литра/ден/крава при групата, получаваща соев шрот, докато при животните, получаващи Wisan®44 се наблюдава незначително понижение в средната млечност с 0,6 литра/ден от крава, но по-ниско съдържание на урея в млякото. Важно е да се разгледа ефективността от гледна точка на разходите спрямо цените на фуражите, участващи в дажбата. Ив двете групи,животните получават едно и също количество груби и комбинирани фуражи, витамини и минерали, при средна цена 5,61 лв./ден/крава. −      При добавяне на соев шрот, разходътза фураж на ден/крава се увеличава на 6,88 лв./ден (1,6 кг. * 0,795 лв. = 1,27 лв. + 5,61 лв. = 6,88 лв./ден/крава).   −      При замяна с Wisan® 44, разходът за фураж на ден/крава става6,42 лв./ден(1,6 кг. * 0,508 лв. = 0,81 лв. + 5,61 лв. = 6,42 лв./ден/крава). Получава се ценова разлика между двете дажби0,46 лв./ден/крава, в полза на дажбата, съдържаща Wisan® 44. На Фигура 2 ясно е представена обосновката на икономическата ефективност при употребата на Wisan®44. От оптимизацията на разхода за дневната дажба фермерът пести близо 19 стотинки/крава/ден. За стопанство със 100 крави, при замяна на соевия шрот с алтернативен протеинов източник Wisan®44, спестяването за месеца ще бъде около 567,6 лв./месец. Фигура 2.Съпоставка на икономическата ефективност при употребата на Wisan®44 – приход и разход на крава/ден:        Wisan®   Обобщени предимствата при използването на Wisan®44 като алтернативен протеинов източник в дажбата на преживните животни вместо соев шрот, са:

  • Гарантира се по-добра икономическа ефективност в стопанството;
  • Не влияе върху качествения състав на млякото;
  • По-добро ниско съдържание на урея в млякото, което е показателно за по-доброто усвояване на протеина в предстомашията и тънките черва на животните.

В калкулациите са използвани следнитецени: изкупна цена на мляко: 0,45лв; Соев шрот: 795лв/тон;Wisan® 44: 508лв/тон Автор: Д-р Мирослав Симеонов, Продуктов Мениджър HL-TopMix

Споделете.

Коментирайте

Close