BASF InVigor

Държавата облекчава изискванията за добив на дървесина

0

Аграрното министерство възнамерява да облекчи изискванията за добив на дървесина, тъй като досега действащото законодателство създава ред административни и финансови тежести за бизнеса. Предложението до правителството на земеделския министър Румен Порожанов за поправки в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, е публикувано на сайта за обществени консултации на Министерския съвет.

Сред основните промени е въвеждането на ясни и подробни регламенти за провеждане на електронните търгове за продажба на дървесина. Макар електронни търгове да се провеждат от 2016 г., досега практиката бе противоречива и всеки търг препращаше към тръжни регламенти, различни за отделните държавни горски предприятия. Промяната ще даде възможност на фирми от цялата страна да участват в търговете, без да правят транспортни и административни разходи. Това засяга около 2000 дружества, които имат търговска дейност в сферата на горското стопанство.

Предвижда се да отпадне задължението за представяне на документи, доказващи съответствие със заложените изисквания. В момента те са около 55-60 на брой и представляват сериозен финансов разход за участниците. Според изчисленията на държавата, административните такси за издаване на удостоверения и копия на документи, са 4,91 млн. лв. годишно.

Занапред всички тези документи ще се представят единствено от победителя в търга, преди сключването на договор. Част от декларираните обстоятелства като внесена гаранция за участие, наличие или липса на задължения към организатора на процедурата, ще бъдат проверявани по служебен път.

Съставът на комисиите, които провеждат процедурите, ще бъде намален от 5 на 3 души. Сформирането на петчленни комисии води до изразходване на голям административен капацитет и финансови средства, изчислявани на около 73 764 лв. годишно.

С предлаганите от министър Порожанов поправки ще нарасне финансовата тежест върху купувачите на стояща дървесина на корен, като гаранцията за изпълнение на сключените договори ще се увеличи от 5 на 10 на сто от стойността на договора. Годишно става дума за 4,4 млн. лв.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close