Еврокомисията: Директните плащания трябва да се ограничат

0

Трябва да се въведе задължително ограничаване на преките плащания, като се вземе предвид трудовата заетост, за да се избегнат отрицателни ефекти върху работните места. Целта е за да се гарантира справедлива и по-целенасочена подкрепа на доходите на земеделските стопани. Може да се въведат и дегресивни плащания като начин за намаляване на подкрепата за по-големите стопанства, се посочва в приетото днес от Европейската комисия комюнике за „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“.

20 на сто от земеделските производители получават 80% от субсидиите в Европейския съюз

Едва 20% от земеделските производители получават 80% от субсидиите в Европейския съюз. Въпреки че ролята на директните плащания за стабилизиране на приходите от земеделски стопанства е приветствана, това разпределение на средствата понякога предизвиква обвинения за “несправедливост”, се посочва още в документа на ЕК.

Тези цифри са отражение на система, в която плащанията са свързани със земя, съсредоточена сред малка част от земеделските стопани. Половината от бенефициерите на Общата селскостопанска политика са много малки стопанства и по-голямата част от плащанията отиват към средно големи професионални семейни стопанства, но трябва да се насърчава по-балансирано разпределение на финансовата подкрепа. Директните плащания ще изпълнят своята мисия по-ефективно и ефикасно, ако бъдат опростени и по-добре насочени, се казва в комюникето.

Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания, но за да се насочат по-ефективно субсидиите към осигуряване на доходи за всички земеделски стопани в ЕС, следва да бъдат допълнително проучени и следните възможности:

С преразпределителните плащания да се прави целево подпомагане на малките и средни стопанства

– Подобряване на фокуса върху преразпределителните плащания, за да може да се окаже целево подпомагане, напр. за малките и средните стопанства;

– Гарантиране, че подкрепата е насочена към истински земеделски стопани, като се съсредоточава върху онези, които активно се занимават със земеделие, за да изкарват прехраната си.

ОСП трябва да играе по-голяма роля в подпомагането на земеделските производители да печелят повече. Съществува очевидна необходимост от увеличаване на инвестициите в преструктуриране на стопанствата, модернизацията, иновациите, диверсификацията и усвояването на нови технологии като прецизно земеделие и използване на чиста енергия, за да се подобри конкурентоспособността на отделните ферми и устойчивостта, включително срещу отрицателните последици от изменението на климата, се посочва в комюникето.

Държавите членки на ЕС ще трябва да поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на ОСП, за да постигнат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с общата селскостопанска политика се постигат реални резултати – подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС.

Страните от ЕС ще изготвят свои планове за общата селскостопанска политика

“Въведеният от Комисията нов модел ще гарантира по-голяма субсидиарност за държавите членки, които ще трябва да изготвят стратегически планове за ОСП, включващи действията им по стълб I и II, което ще осигури възможност за опростяване, по-добра съгласуваност и наблюдение на резултатите“, коментира зам.-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

„На мястото на сегашната ще бъде въведена нова система за прилагане, благодарение на която държавите членки и регионите ще се ползват от много по-голяма степен на субсидиарност,“, подчерта Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони.

Настоящата двустълбова структура се запазва, а чрез опростения и по-гъвкав подход ще бъдат набелязани подробни действия за постигането на тези цели, договорени на равнището на ЕС. Така всяка държава от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план, одобрен от Комисията, в който ще определи как възнамерява да постигне целите.

 

Споделете.

Коментирайте

Close