Отпускат 56 млн. лв. помощи за дребни животни, свине и птици

0

Българските животновъди ще получат финансово подпомагане от общо 55,9 милиона лева по различни схеми de minimis и за хуманно отглеждане на животни и птици. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

5 милиона лева за 2015 г. е помощта по нова схема de minimis за земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животниовце-майки и кози-майки. Приемът на документи ще започне на 27 април, понеделник, и ще продължи до 15 май 2015 година. Заявления ще се приемат в областните структури на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и на едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица.

За подопомагането ще могат да кандидатстват животновъди, които отглеждат минимум 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. За да получат подпомагане, фермерите трябва да запазят 75% от броя на животните до 31 август 2015 г., за които се получава помощта. В заявлението за кандидатстване те е необходимо да отбележат броя животни, за които искат подпомагане, както и размера на други помощи, които са получавали от 1 януари 2013 г. до момента.

ДФ „Земеделие” ще извърши проверка за наличния брой овце-майки и кози-майки, декларирани за подпомагане чрез Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 25 май до 15 юни 2015 г.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

Финансовият ресурс за 2015 г. по държавната помощ за хуманно отношение към свинете е в размер на 25 млн. лв. и ще бъде изплатен на един транш на фермерите. Заявления за участие в схемата се приемат до 30 април, четвъртък, като срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е 29 май 2015 г.

Държавната помощ за хуманно отношение към свинете се предоставя за покриване на допълнителни разходи, свързани с доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети най-малко за 5 години. Тя е със срок на прилагане до 31 декември 2017 г.

Схемата покрива до 100% разходи на земеделските стопани, но само тези, които надвишават стандартите за хуманно отношение към свинете. Това включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина 11 часа от денонощието.

Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.

Средствата на кандидатите по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2015 г ще се изплатят еднократно до края месец май 2015 г. Общият размер на помощта е 25 000 000 лв.

Поради усложнената епизоотична обстановка в страната – възникнали огнища на птичи грип, довели до затруднения в търговията с живи птици и суровини, браншовите организации са настояли за изплащане наведнъж на пълния размер на помощта.

С помощта се покриват направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. Държавната помощ се предоставя на земеделски стопани – птицевъди, които доброволно се наемат да прилагат ангажиментите за хуманно отношение към птиците.

Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини; използването на вода с качества като питейната и др.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 30 април, четвъртък, в областните дирекции на ДФ “Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Срокът за сключване на договори или анекси, както и за изплащането на пълния размер на помощта е до 29 май 2015 г. Държавната помощ за „реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е със срок на прилагане до края на 2017 г.

На 24 април, петък, изтича срокът за изплащане на de minimis на фермерите от областите Кърджали и Смолян, подали в срок заявления за обезщетение заради неблагоприятните климатични условия през март 2015 г. Финансовият ресурс за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за фермерите от двете области е в размер на 900 хил. лв.

Минималната помощ de minimis се предоставя на земеделските стопани на базата на регистър на констативните протоколи за унищожени животни от неблагоприятните климатични условия през март 2015 г.

Междувременно аграрното министерство съобщи, че срещу болестта син език до момента в страната са ваксинирани 8 217 едри преживни животни. Най-голям е броят на ваксинираните животни в област Благоевград, където е поставена ваксината на 2 338 от тях.

В област Сливен ваксинираните говеда към момента са 2314, в Силистра 2 235, а в Ямбол 570 от животните. 21 дни след поставянето на първата ваксина предстои и реваксинация на животните. Овцете, които са ваксинирани срещу „син език“ в страната, вече са 1 129 002 от общо 1 520 036.

Споделете.

Коментирайте

Close