Caryx

Таванът за инвестиции в малки стопанства е 25 000 евро

0

Максималното финансиране на проект по мярка 4.1.2 за инвестиции в малки стопанства е до 25 000 евро, става ясно от обнародваната в бр. 82 на Държавен вестник наредба за прилагане на подмярката. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро. Засега не е ясно кога ще започне приемът на проекти. Според актуализирания индикативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. това трябваше да стане през август и септември.

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Финансова помощ не се предоставя за дейности и за инвестиционни разходи:
1. допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
3. свързани с преработка на селскостопански продукти и др.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани:
1. физически лица;
2. еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
4. за подпомагане за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите за финансиране трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани;
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;
4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. колективни инвестиции или интегрирани проекти;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
4. проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
5. разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени.

Финансовата помощ се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Изборът на проекти се извършва при даване на приоритет на:
1. проекти с инвестиции за стопанства, които отглеждат култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни в приоритетен сектор „Животновъдство“;
2. стопанства, сертифицирани за производство на биологични продукти;
3. стопанства, разположени в необлагодетелствани райони;
4. проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност;
5. проекти с инвестиции за иновации в стопанствата;
6. проекти с инвестиции от земеделски стопани, членове на сдружения за напояване;
7. проекти с инвестиции, които ползват вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

Споделете.

Коментирайте

Close