Вкуси България със SlowTours.bg

Таваните на директните плащания ще помогнат на малки и средни фермери

0

Парите от таваните на директните плащания ще идат при малките и средни фермери, показват анализите на аграрното министерство.

В рамките на подготовката на Стратегическия план за новата ОСП ведомството е иготвило графика, която оборва твърденията на засегнатите от наложени тавани едри земеделци, че таваните няма да са от полза и за малките и средни производители, защото парите от ограничението няма да отидат при тях, а някъде другаде.

Парите, оставащи след налагането на тавани по директните плащания, ще отиват в две посоки – при малки и средни фермери, и ще се прехвърлят към Втори стълб на ОСП, където ще се ползват от всички фермери, коментира за Агроновините земеделският министър проф. Христо Бозуков.

Тавани на директните плащания
В съответствие с текстовете па постигнатото на 28 юни 2021 г. временно споразумение по Регламента за стратегическите планове, държавите членки могат да намалят и/или ограничат размера на директните плащания, предоставяни на земеделските стопани за основно подпомагане на доходите за устойчивост (базово плащане). Използването на този инструмент е доброволно за държавите членки и може да се прилага на базата на национално решение, отразено в Стратегическия план.

Двата инструмента (намаление и таван на плащанията) могат да се прилагат заедно или поотделно. Проектът на регламент предоставя възможност на държавите членки да въведат ограничения, като намалят със 100 % сумите над 100 000 евро, както и да намалят размера на директните плащания, които да бъдат предоставени на земеделския стопани за дадена календарна година за базово плащане, конто надхвърлят 60 000 евро с до 85%.

Също така България може да определи за прилагане и допълнителни траншове, като фиксира процентите на намаление на тези траншове и гарантира, че намалението на всеки транш е равно или по-голямо от предходния. Предмет на национално решение е и приспадането на разходите за труд и заплати, преди налагане на намаленията и таван на плащанията.

Проектът на регламент предоставя следните възможности:

  • всички заплати, свързани със земеделска дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъци и социални вноски, свързани със заетостта;
  • еквивалентните разходи за редовен и неплатен труд, свързан със селскостопанска дейност, упражняван от лица, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или които получават по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство;
  • елемента „разходи за труд“ от договорните разходи, свързани със селскостопанска дейност, декларирана от земеделския стопанин.

Финансовият резултат от прилагането ма намаленията и таван на плащания България може да използва предимно за финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, до достигане до необходимото ниво за преразпределяне, както и за други интервенции за директни плащания, необвързани с производството.

България може също така дa използва целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV на Проекта на регламент за Стратегическите планово, посредством прехвърляне на средства.

Във връзка с обосноваване на национално решение за прилагане или не прилагане на намаления, допълнителни траншове и фиксиране па процентите на базовото плащане, както и насочване на финансовия резултат към други необвързани плащания или за финансиране на интервенции по Е3ФРСР в процес на изготвяне е анализ на структурата и икономическия модел на стопанствата във всички сектори на земеделието, резултатите от конто ще послужат за определяне на националната политика, свързана с прилагането на този инструмент.

Споделете.

Коментирайте

Close