Държавата ще разпредели 42 млн. лв. за месец по “горските” мерки

0

Само за един месец – през октомври 2017 г., държавата ще разпредели почти 42 милиона лева по подмерките за гори, залесяване, дървесина и възстановяване щетите от горските пожари. Те са заложени в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще бъдат отворени следващата есен.

Това предвижда индикативният график за 2017 г., с който редакцията на Agronovinite.com разполага. Очаква се планът за отварянето на различните мерки по месеци да бъде приет в края на декември или в началото на януари. Започват и работните групи по изготвяне на наредби по мерките. В сегашния програмен период на ОСП 2014-2020 г. дейностите за гори и дървесина не са финансирани и предстои за пръв път прием на проекти по тях.

Най-напред ще отворят подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Процедурата ще бъде обявена през октомври 2017 г., същия месец приключва и срокът за подаване на проекти. Субсидията е в размер на левовата равностойност на 8,5 млн. евро.

По подмярката могат да кандидатстват физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици, стопанисващи горски територии; регионални дирекции по горите; държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; лесозащитни станции; юридически лица, стопанисващи горски територии; дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици.

Ще се финансират дейности по предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести; изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите; строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите; закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести; изграждане и подобряване на горски пътища; изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели; общи разходи за подготовка на проект, разходи за материални и нематериални инвестиции.

Минималната стойност на един проект е 2500 евро, а максималната – 1,5 млн. евро

Също в рамките на месец октомври 2017 г. ще бъдат разпределени общо 4 млн. евро по подмярка 8.4 “Навременно възстановяване на пострадалите от природни бедствия и катастрофични събития гори”. Проекти могат да подават физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; юридически лица, стопанисващи горски територии; общини, собственици/стопанисващи горски територии.

Ще се финансират дейности по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия,

с цел тяхното изкуствено възобновяване; попълване на горски култури; възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътища и места за наблюдение на пожари; създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, с цел избягване на по-нататъшно увреждане от гъбички или насекоми; презалесяване на пострадалите гори. Минималната стойност на един проект ще е 1000 евро, а максимално допустимата – 1 милиона евро.

Безмъзмездното финансиране отново е до 100%

През октомври 2017 г. отваря и затваря и третата “горска” подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Бюджетът й ще е до левовата равностойност на 9 000 000 евро. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици на горски територии; сдружения на частни собственици на горски територии или общини; малки и средни предприятия; горски стопани, доставчици на услуги. Ще се покриват материални и нематериални инвестиции.

Признатите разходи ще бъдат за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:

    • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
    • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
    • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

  • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
  • закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта

Ще се покриват и общи разходи – предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Подмярката поема и разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация; разходи за закупуване на софтуер; ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.

Споделете.

Коментирайте

Close