Вкуси България със SlowTours.bg

Българин влиза в ръководството на Европейския орган за безопасност на храните

0

Директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) проф. д-р Георги Георгиев е избран за член на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Така страната ни за първи път ще има представител в Управителния съвет на този орган.

Проф. Георги Георгиев

Проф. д-р Георги Георгиев

Проф. Георгиев бе избран след гласуване от всички държави членки сред 17 кандидата, като част от процедура за избор на 7 членове, проведена от ЕС. Освен проф. Георгиев, се класират и кандидатите на Австрия, Кипър, Германия, Италия, Франция и Латвия.

Те бяха одобрени официално на днешното заседание на Комитета на заместник-постоянните представители на държавите членки към ЕС. Предстои публикуването на решение в Официалния вестник на ЕС за назначаването на новите членове.

Проф. д-р Георги Георгиев работи в ЦОРХВ от 2012 г. като главен експерт и директор на дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ в ЦОРХВ до 2018. Дейността му е съсредоточена в областта на оценката на риска по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните, биологичните рискове и репродукцията на животните, зоонозните заболявания, биологичните опасности, свързани с храните и антимикробната резистентност.

От месец ноември 2018 г. е назначен за директор на Центъра. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните. Той изготвя становища за съществуващи и зараждащи се хранителни рискове. Те, от своя страна, служат за основа на европейските закони, правила и политики и така помагат да се предпазят потребителите от рискове по хранителната верига.

Управителният съвет на ЕОБХ се състои от 14 членове, които се назначават от Съвета на ЕС след консултации с Европейския парламент на базата на съставен от Европейската комисия списък след номинации от държавите членки. Четирима от членовете трябва да имат професионален опит в организации, представляващи потребителите и други групи интереси по хранителната верига.

Членовете на Управителния съвет се назначават по начин, който да гарантира най-висока степен на компетентност, широк обхват на съответен професионален опит и в съответствие с това възможно най-широко географско разпределение в рамките на ЕС. Управителният съвет разполага с необходимите правомощия да определя бюджета на ЕОБХ и да следи за неговото изпълнение, да изготвя вътрешни правила за работа, както и да назначава изпълнителен директор и членове на научния комитет.

Споделете.

Коментирайте

Close