Искат минимум 30% култури със слята повърхност против ерозията

0

Стопанствата, които обработват над 50 декара земя, са длъжни да включат най-малко 30% култури със слята повърхност в общата сеитбооборотна площ. Изключение правят само площите за производство на тютюн. Ако земеделците не спазват изискването, субсидиите им ще бъдат редуцирани, предвижда четвъртият задължителен национален стандарт, описан в специален наръчник с препоръки за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние. Документът е изготвен от работна група към Министерството на земеделието. Стандартите за земята имат задължителен характер и от 1 януари 2017 г. Техническият инспекторат на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще контролира стриктно спазването им.

Ето какво точно предвижда

Национален стандарт 4.

Изискване: опазване на почвата от ерозия, чрез осигуряване на растителна покривка със слята повърхност в обработваемите площи.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 50 декара (5 ха) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

В общата сеитбооборотна площ на стопанството се включват отглежданите култури със слята повърхност, окопните култури и площите оставени под угар. Не се включват постоянно затревените площи, трайните насаждения (многогодишните култури), оранжерийните площи, семейните градини и площите заети с тютюн.

Препоръки за изпълнение на стандарта

За изпълнение на стандарта, трябва да засеете минимум 30% култури със слята повърхност от общата сеитбооборотна площ, така допринасяте за предотвратяване на ерозията на площите, върху които отглеждате тези култури.

Препоръчваме Ви:

За по-добро управление на Вашите обработваеми земи, всяка година изготвяйте сеитбоборотен план на стопанството. За целта се обръщайте към специалист агроном.
Култури със слята повърхност

Площите под угар също се включват в сеитбооборотния план. Правете разлика между двата вида угар – черна и зелена:

  • черната угар е без наличие на растителна покривка и не покрива изискването на стандарта;
  • при зелената угар, върху площта се засява култура със слята повърхност като образуваната растителна покривка не се използва за производство, а се заорава, т. нар. сидерация.

Зеленото торене представлява заораване на свежа (зелена) маса за обогатяване на почвата с органично вещество и повишаване на почвеното плодородие. За целта се използват т. н. „сидерати“, които могат да бъдат азотфиксиращи растения от сем. Бобови (Fabacea) и/или култури с по-къс вегетационен период и формиращи голямо количество растителна маса, която може бързо да се разлага. Срокът на заораване на сидератите зависи от времето на засяване на следващата култура и от времето, необходимо за разлагане на органична маса. Растенията се заорават на 20-25 см дълбочина.

Споделете.

Коментирайте

Close