Искат правно основание за вода за напояване

1

Стопаните, които не разполагат с документ за право на ползване на вода за напояване, няма да получават субсидии в пълен размер по различните схеми и мерки на ОСП. Това е вторият задължителен национален стандарт, описан в специален наръчник с препоръки за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние. Документът е изготвен от работна група към Министерството на земеделието. Стандартите за земята имат задължителен характер и от 1 януари 2017 г. Техническият инспекторат на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще контролира стриктно спазването им.

Национален стандарт 2.

Изискване: документ за право на ползване на вода за напояване от оторизирани органи.

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и други).

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът е приложим за изпълнение, когато във Вашето стопанство използвате вода за напояване за производствени нужди. В такъв случай трябва да имате документ за ползване на водата от оторизиран орган и да спазвате разрешителните процедури за това. В обхвата на изискването на стандарта се включват и всички собствени водоизточници (кладенци, сондажи и др.).

За целта следва да се обърнете към съответния териториален офис на една от четирите басейнови дирекции в страната, за да получите точна информация за Вашия случай.

Министърът на околната среда и водите издава разрешителни само за комплексните и значими язовири.

За водовземане и ползване на водите на общинските язовири и микроязовири – публична общинска собственост, разрешителните се издават от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

Кои са другите задължителни национални стандарти за земята, заради чието неспазване може да останете без субсидии, очаквайте в Agronovinite.com.

Националните стандарти са определени със заповед на министъра на земеделието и храните и са част от Правилата за кръстосано съответствие. Те се състоят от законоустановените изисквания към управлението според правото на Съюза и стандартите за ДЗЕС на земята, установени на национално равнище от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1306/2013, свързани с Област „Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята“.

Споделете.

1 коментар

  1. А как процедираме в случаите когато се ползва само дъждовна вода? Тогава кой следва да издаде разрешението?

Коментирайте

Close