Без субсидии за фермерите, ако замърсяват водите

0

Стопаните ще остават без субсидии, ако замърсяват с вредни вещества подземните води. Това предвижда третият задължителен национален стандарт, описан в специален наръчник с препоръки за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние. Документът е изготвен от работна група към Министерството на земеделието. Стандартите за земята имат задължителен характер и от 1 януари 2017 г. Техническият инспекторат на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще контролира стриктно спазването им.

Под подземни води се имат предвид всякакви води, които са под земята в зоната на насищане и са в пряк контакт с почвения или подпочвен пласт. „Замърсяване“ означава изхвърляне – пряко или непряко, на вещества в подземните води, резултат от което е внасянето във водата на нови, нехарактерни за нея вещества или превишаването на нормалната им средногодишна концентрация, обясняват създателите на стандартите.

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът следва да бъде стриктно изпълняван за всички площи от Вашето стопанство, включващи както земеделските площи, така и площите обслужващи земеделската дейност.

Замърсяването на подземните води с опасни вещества от земеделската дейност, включени в Списък I и Списък II може да стане по два начина, чрез пряко или непряко отвеждане.

 1. Пряко отвеждане е, когато опасни или вредни вещества под формата на течност се вливат в подземните води чрез специално изградени за целта съоръжения (тръбопроводи, попивни или инжекционни кладенци).

Ако върху площи от стопанството си имате изградени от посочените съоръжения, то Вие не трябва да ги използвате за отвеждане на отпадни води от земеделската дейност. Например: води, получени след измиване на машини и съдове при използване на дезинфекционни разтвори, ветеринарномедицински препарати, пестициди (след провеждане на растителнозащитни пръскания), минерални торове, течна фракция на оборски тор, минерални масла и горива и др.

 1. Непряко отвеждане е, когато опасни или вредни вещества се разливат директно върху почвата и чрез филтрация през почвата и скалите постъпват в подземните води.

При употреба на вещества включени в Списък I и Списък II, Вие не трябва да допускате разливане или разпръскване на тези вещества върху почвата.

Препоръки: При пълнене и почистване на пръскачките, трябва да се избягва разливането на разтвора върху почвата или в повърхностни водни обекти; горивото да бъде съхранявано върху специални платформи, които възпрепятстват разливи и течове от контейнерите. Когато в земеделското стопанство има съоръжение за обезпаразитяване на овце, то съоръжението и буферна зона около него не трябва да позволяват изтичане на разтвора върху почвата, съоръженията трябва да бъдат без структурни дефекти. При съхранение на оборски тор, съоръженията следва да не позволяват просмукване на течната фракция в почвата. При установено нерегламентирано изхвърляне на твърди отпадъци (сметища) върху площи от стопанството, следва незабавно да бъдат предприети мерки за почистването им.

Прякото отвеждане на опасни или вредни вещества в подземните води е налице когато веществата под форма на течност постъпват/се вливат в подземните води без филтрация през почвата или скалите. Обикновено за целта се използват съоръжения – тръбопроводи и кладенци, наречени попивни, инжекционни и т.н., служещи да извършат прякото отвеждане.

Земеделският стопанин не допуска използване на съоръжения за пряко отвеждане на отпадъчни води от земеделската дейност, съдържащи вещества от Списък I и Списък II в подземните води.

Непряко отвеждане на замърсители в подземните води е налице когато постъпването на веществата става след филтрация през почвата и скалите.

Земеделският стопанин предприема мерки за недопускане на замърсяване на почвената повърхност, земите и терените на стопанството при съхранение и употреба на продукти за растителна защита, торове, дезинфекционни разтвори, минерални масла и горива, ветеринарномедицински препарати, както и други вещества от Списък I и Списък ІІ, доколкото имат отношение към земеделската дейност.

Ето какво предвижда

Национален стандарт 3.

Изискване: забрана за замърсяване на подземните води с вещества от Списък І и Списък ІІ.

Списък І.

 1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда.
 2. Органофосфорни съединения.
 3. Органокалаени съединения.
 4. Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда.
 5. Живак и неговите съединения.
 6. Кадмий и неговите съединения.
 7. Минерални масла и въглеводороди.
 8. Цианиди.

Ако определени вещества от списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от списък І.

Списък ІІ.

 1. Неметали, метали и техните съединения: цинк, мед, никел, хром, олово, селен, арсен, антимон, молибден, титан, калай, барий, берилий, бор, уран, ванадий, кобалт, талий, телур, сребро
 2. Биоциди и техните деривати.
 3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване.
 4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата.
 5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.
 6. Флуориди.
 7. Амоняк и нитрити.

Кои са другите задължителни национални стандарти за земята, заради чието неспазване може да останете без субсидии, очаквайте в Agronovinite.com.

Националните стандарти са определени със заповед на министъра на земеделието и храните и са част от Правилата за кръстосано съответствие. Те се състоят от законоустановените изисквания към управлението според правото на Съюза и стандартите за ДЗЕС на земята, установени на национално равнище от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1306/2013, свързани с Област „Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята“.

Споделете.

Коментирайте

Close