Вкуси България със SlowTours.bg

Изплатиха над 46 млн. лева по Натура и директивата за водите

0

Държавен фонд „Земеделие“ плати 46 131 686 лева на 10 511 земеделски стопани по мярка 12 “Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” от ПРСР 2014-2020 г. Изчисленията на финансовата помощ са извършени според размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12.

Окончателното подпомагане ще бъде определено след актуализирането на слой “Площи, допустими за подпомагане” на базата на подадените възражения и след изясняване на принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2015 година.

Споделете.

Коментирайте

Close