Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха субсидии по мярка 11 „Биологично земеделие“

0

Над 42 милиона лева субсидии преведе Държавен фонд „Земеделие“ на биопроизводителите. Субсидиите са по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащания са направени към 3345 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2020.

В направление „Биологично растениевъдство“ са преведени субсидии за 33 милиона лева общо на 2195 стопани. 61 фермери са получили общо 408 000 лв. за биологично отглеждане на животни. Финансова подкрепа от 9 013 000 лв. има и за 1182 биопчелари.

Един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11. Помощта по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close