Приемат проекти за финансиране по мярка 11 “Биологично земеделие”

0

Заявления за финансиране на проекти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР ще се приемат от днес, 27 април 2020 г. Към бюджета на мярката са прехвърлени 40 млн. евро.

Подаването на заявления за подпомагане ще става при нови условия. През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни или пчелни семейства, които са в период на преход към биологично производство.Финансовият ресурс ще бъде насочен само към сертифицирани биологични производители. Пред тях има няколко възможности:

  1. Могат да кандидатстват биопроизводители, които до момента не са участвали по мярката, като поемат нов ангажимент. Новозаявените площи/животни/пчелни семейства е необходимо да са с биологичен статус към 31.12.2019 г. и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
  2. Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са приключили 5 -годишните си ангажименти по мярката. Те могат да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент с първоначално одобрените площи/животни/пчелни семейства и/или добавят нови биологично сертифицирани такива, без да поемат нов петгодишен ангажимент. Няма ограничение за увеличаване на площи/животни/пчелни семейства, като същите следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
  3. Могат да кандидатстват земеделски стопани, за които кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен ангажимент. Те имат възможност да разширят ангажиментите си с биологично сертифицирани площи, като увеличат общата одобрена площ с до 20% от първоначалния размер, но с не повече от 10 ха, без да поемат нов петгодишен ангажимент за тях.
    Tези нови площи следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“. Няма ограничение в увеличаването на броя на животните и пчелните семейства, като същите следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Общи условия на приема по мярка 11 “Биологично земеделие”

Кандидатите, които поемат нов ангажимент, и тези, които през 2020 г. удължават ангажимента си  могат да участват с постоянно затревени площи (ПЗП) при спазена гъстота от 1 животно на  2 хектара за всички заявени ПЗП, като животните следва да бъдат с биологичен статус към 31.12.2019 г.

За да се гарантира правилното изразходване на средствата, прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ за новите и удължените ангажименти по мярката се въвеждат три нива на подпомагане за площите, заявени със земеделски култури от групите на полските и фуражни култури, както и за ароматните и медицински растения:

– до 50 ха подпомагането за хектар ще е 100% от ставката по Наредба 4 от 2015 г.;
– от 50 до 65 ха – 50% от ставката за подпомагане на хектар по Наредбата;
– и за всеки следващ над 65 ха – 10% от ставката за подпомагане на хектар по Наредбата.
Земеделските стопани по т.1. и т.2., заявили зеленчукови култури, ПЗП, трайни насаждения и маслодайна роза, животни и пчелни семейства, получават за тях досегашното плащане по стария ред.

За кандидатите, за които кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен ангажимент, включително и при разширение на заявените площи, животни или пчелни семейства, се прилага пълният размер на подпомагането. Срокът за подаване на заявления е в рамките на Кампанията по директни плащания 2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close