Вкуси България със SlowTours.bg

Приемът на проекти за инвестиции в преработка и маркетинг е от 9 август

0

Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще започне на 9 август. Това става ясно от публикуваните насоки за кандидатстване по подмярката, чийто бюджет е над 387 млн. лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималният за един кандидат е 5 867 400 лв. Максималният размер на допустимите разходи по процедурата за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители е 5 867 400 лв.

По подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Насоките за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК.

Споделете.

Коментирайте

Close