Вкуси България със SlowTours.bg

Край на рестрикциите за нови биопроизводители, ще ги финансират по мярка 11

0

Ограниченията за подпомагане на нови биопроизводители вече падат и през 2020 г. те ще могат да кандидатстват за финансиране по мярка 11 “Биологично земеделие”. Това реши Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

Одобрени са промени в условията по новия прием за нови ангажименти по мярка 11, както и такива с удължаване за шеста година. През ноември 2019 г. Комитетът по наблюдение реши да се направи прехвърляне на 40 млн. евро към бюджета на мярката. Новите условия ще важат само за нови бенефициенти, а действащите ангажименти остават без промяна на досегашния ред, по който са заявени.

Изключват от подпомагане постоянно затревените площи

Постоянно затревените площи ще бъдат изключени от подпомагане, освен ако кандидатът няма биологично сертифицирани животни с гъстота 1 животинска единица на 2 хектара. Въвеждат се ограничения на плащанията за площите с полски култури, ароматни и медицински растения.

Първите 50 ха ще получат пълния размер на подпомагането, а за площите над 50 ха земеделските стопани ще получат 5 % от размера на ставката. Въз основа на приетите промени ще се гарантира, че средствата по мярката ще бъдат насочени към малките стопанства до 50 ха. Така ще се предостави и възможност по-голям брой земеделски стопани да развиват своята дейност по методите на биологичното производство.

Въвеждат ограничения в плащанията за площи с полски култури, ароматни и медицински растения

Гласуваните предложения са направени на база резултатите от извършени анализи. Първият е по предоставени данни от Държавен фонд “Земеделие” – РА за кампания 2019 за заявени площи по култури и по размер на стопанство. Съгласно него в направление “Биологично растениевъдство”, делът на заявена сума в групата на трайните насаждения е близо 45% при заявена площ над 22%. Групата на полски/фуражни култури е с 40% дял на площта при около 24% от заявената сума. Ароматните и медицински култури са 13% при дял на заявената сума 19%.

Кандидатите със стопанства над 100 хектара заявяват над 60% от площите

Над 22% са групата на постоянно затревените площи със заявена сума 9 %, а при зеленчуковите култури над 3% от сумата и дял на площта 2,3%. Вторият анализ за нивата на подпомагане е изготвен по искане на Европейската комисия за преразглеждане на нивата на подпомагане по мярка 11 “Биологично земеделие”. Данните от анализите показват, че кандидатите със стопанства над 100 ха представляват 6% от всички кандидати по направление “Биологично растениевъдство”. Те заявяват 80% от площите с полски култури, 62% от площите с ароматни и медицински растения и 65% от постоянно затревените площи.

В рамките на заседанието беше представен напредъкът по договаряне и разплащане на средствата от Програмата. Въз основа на предприетите действия през изминалата година са разплатени средства, които значително надхвърлят необходимия минимум за изпълнение на правилото „N+3“. Средствата са в размер на над 55 млн. евро (ЕЗФРСР). Прогнозите на Управляващия орган и ДФЗ са за значително надплащане на минималния бюджет и през настоящата година.

За пръв път от 2017 г. насам ще се подпомагат нови биологични производители

2020 г. ще е първата, в която ще се подпомагат нови биологични производители, след като през 2017 г. служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков спря финансирането с крилатата реплика “гъските изядоха субсидиите”. По думите му в продължение на две години са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводителите, защото в нивите им гнездят тези птици. Той обясни, че около 1/4 от средствата по “Агроекология и климат” са били насочени за опазване на белочелата гъска и блатара, като парите са отишли в и без това най-субсидирания сектор – зърнопроизводството.

Субсидии за нови биозпроизводители нямаше и през 2018 г. и 2019 г. Единственото изключение през миналата година беше по мярка 10 “Агроекология и климат” за дейности по направление “Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”. В периода 2014-2020 г. по мярка 11 “Биологично земеделие” бяха отделени 102 млн. евро, а по мярка 10 – 290 млн. евро.

Споделете.

Коментирайте

Close