Вкуси България със SlowTours.bg

Субсидии за крави, застрашени от изчезване, предвижда новата ОСП

0

Обвързана подкрепа за породи крави, които са застрашени от изчезване, предвижда новата Обща селскостопанска политика. Целта е да се стимулира добивът на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества.

Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко отношение към икономическото състояние на земеделските стопани, основно от необлагодетелстваните региони в страната, стана ясно на заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Най-застрашените български породи са Сиво искърско говедо и родопското късорого говедо.

Основни изисквания към земеделските стопани е да отглеждат 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода, както и да реализират на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, или мляко и млечни продукти. Дейността в стопанството трябва да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински и зоотехнически изисквания. Необходимо е заявените за подпомагане животни да са крави на възраст над 22 месеца, идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Кравите от застрашените от изчезване породи са допустими да подпомагане само по тази схема за обвързана подкрепа. Този вид животни са дял от земеделския сектор, който има изключително значение за съхраняване на биологичното разнообразие, поддържане на естествените екосистеми и устойчиво развитие на регионите с природни ограничения.

Споделете.

Коментирайте

Close