Жените произвеждат повече от половината храна в света

0

Има хиляди жени, които са вдъхновяващ пример в селското стопанство. Те са предприемачи, собственици на земя, на аграрен бизнес, научни работници, фермери и новатори. Те са гръбнакът на хранителната система в света. Но жените в Европа срещат сериозни трудности в намирането на работа в селските райони, както и при създаването на своя собствена ферма. Жените са 45% от икономически активното население в Европа, но много от тях не са регистрирани като безработни. В преобладаващо селските райони на ЕС само 61% от жените на възраст 20-64 години са били трудово заети през 2009 г., се посочва в представения днес доклад за жените и ролята им в селските райони, разработен от Комисията по земеделие и развитие на селските райони и Комисията по правата на жените и равенството между половете към Европейския парламент.

През 2014 г. на жените се дължи 53,8% от работата на непълен работен ден и 30,8% от целодневния труд в аграрния сектор, посочват докладчиците Марияна Петир и Мария Лидия Сенра Родригез. Жените в Европа допринасят за производството на селскостопанска продукция, полагайки “невидим труд” като съпруги и членове на семействата на фермери. Тъй като нямат професионален статут обаче, тези жени нямат право на регистрация в службите по социално осигуряване, което да им даде финансова независимост и права като отпуск по болест или майчинство. В някои страни като Франция жените, които редовно работят в селското стопанство имат различен правен статут и това им дава социална закрила.

Официално само 30% от земеделските стопанства в ЕС се управляват от жени, се посочва в доклада на двете комисии. Останалите дами са класифицирани като съпруга на собственика. Мъжът фермер е регистрираният собственик на бизнеса, неговото име стои по банкови документи, при регистрация за субсидии, той представлява фермата в рамките на сдружения и групи производители. Това поставя жените фермери в уязвимо и неравностойно положение, се казва в доклада.

Жени в селското стопанство

Официално само 30% от земеделските стопанства в ЕС се управляват от жени

Отделно, жените са по-слабо представени в органите за вземане на решения като синдикати, общинска администрация, земеделски кооперации. В някои страни от ЕС се задълбочават разликите в заплащането на жените и мъжете в аграрния сектор, казват докладчиците.

Жените са се възползвали много по-слабо от мъжете от различните инструменти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2014 г. От 6.1 милиона участници в мерки за обучение само 28% са били жени. Само 19 на сто са жените от всички бенефициери на средства за модернизация на земеделските стопанства, едва 33% е дамското присъствие сред бенефициерите по мерките за диверсификация.

Европейската комисия и страните членки на ЕС трябва да насърчават програмите за подпомагане на жените в селските райони, като им гарантират достойна работа със справедливи заплати в селското стопанство и различните аграрни сектори, посочват докладчиците.

Като цяло, жените съставляват 43 на сто от работната сила в земеделието в света и 47% в рибарския сектор, според Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO). Тези трудолюбиви жени произвеждат повече от половината храна в света. В развиващите се страни жени са ангажирани с 60 до 80 на сто от производството на храни. А разликата от около 20-30 процента в добивите, постигнати от мъже и жени фермери, се дължи до голяма степен на различния достъп до ресурси и суровини. В действителност, ако жените фермери в света имаха същия достъп до ресурси, както и мъжете, 150 милиона души биха могли да бъдат спасени от бедност, според FAO. Жените компенсират тази разлика като работят с 13 часа седмично повече от мъжете фермери.

“Жените са приоритет. По-голямата част от дребните земеделски производители в Африка са жени, а в градските райони жените са най-вече тези, които ръководят домакинствата. Така че ние не можем да решим проблемите със световния глад, ако не разполагаме с програми, насочени към достъпа до възможности за жените, независимо дали става дума за образование или за въвеждане на технологии”, казва Ертарин Казън, изпълнителен директор на Световната програма по прехраната към ООН (U.N. World Food Programme).

Колкото по-очевидни стават въздействията от изменението на климата, светът толкова повече ще трябва да инвестира в по-ефективни стратегии за облекчаване на глада и бедността. Това означава, призовават от ООН, че трябва да застанем до нашите майки, баби, и сестри, които се занимават със земеделие, както и да дадем на жените фермери ресурсите, от които се нуждаят, за да изхранват както хората, така и планетата.

Споделете.

Коментирайте

Close