InVigor_Promo

72 млн. тона почва годишно засегнати от водна ерозия у нас

0

Водната ерозия засяга 72 милиона тона почва годишно у нас. Ерозията е най-сериозната заплаха за почвата в земеделските земи на България, съобщава в научен доклад проф. д-р Светла Русева, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”.

Водната ерозия на земите със земеделско предназначение е 7,1 тона на хектар годишно при пасищата, 6,8 т/ха при нивите, 22,5 т/ха при трайните насаждения, а при площите, заети с други видове селскостопански култури, е 8,1 т/ха, се посочва в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда – 2018 г., публикуван от Изпълнителната агенция по околна среда.

65 на сто от площта на стопанисваните земи е засегната от водоплощна, а 24% – от ветрова ерозия, като близо 14 % от интензивните валежи са ерозионни, съобщава проф. д-р Методи Теохаров по време на Международната конференция, посветена на Световната година на почвите – 2015 г. Само за една година, според него, чрез ерозионните и поройни водни оттоци се изнасят хранителни вещества, хумус, азот, фосфор, калий и други макро- и микроелементи, равняващи се на годишното производството на един голям завод за минерални торове.

Почвените ресурси на България със селскостопанско предназначение заемат около 55%. През последните 25 години са намалели с 5 на сто и ако се запази тази тенденция, след четвърт век ще намалеят с още 5%. Ще се увеличи значително делът на киселите почви (от 4 на 6 млн.) поради небалансираното и едностранно торене на културите и хидроморфните и окислително-редукционни процеси.
Почва
Водната ерозия ще се засилва, особено в хълмисто-планинските и планински райони, а ветровата – в Добруджа, прогнозира проф. Теохаров. Специално черноземите в Северна България ще продължат да се дехумифицират и “изхабяват”, ако не се прилага органично земеделие върху тях.

Почвата е и един от факторите за смекчаване на изменението на климата, тъй като е вторият по размер, след океаните, въглероден резервоар, посочва проф. Русева. Запасите от органичен въглерод в еднометровия почвен слой на територията на България са оценени на около 1,3 милиарда тона, но запасите и разпределението им върху земния ландшафт са контролирани от водната ерозия.

Най-висока интензивност на ерозионните процеси през 2016 г. има в земеделските земи на област Сливен (засегнати са площи от 37 484,3 хектара), от земите с трайни насаждения – 837,28 ха, а от пасищата – 370,5 ха, се посочва в тазгодишния доклад на Изпълнителната агенция по околна среда. Рискът от водна ерозия е най-нисък в област Благоевград.

Площите, засегнати от ветрова ерозия у нас, са 3,74 млн. ха и представляват 31 на сто от обработваемите земи в страната. Средногодишният интензитет е 0,27 тона на хектар. За разлика от водоплощната ерозия, която е характерна за планински и хълмисти условия, ветровата се проявява главно при големи и открити равнини – предимно обезлесени. С най-висок годишен интензитет е ветровата ерозия в областите Добрич (2,2 т/ха), София област (0,9 т/ха) и Варна (0,5 т/ха).

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close