Аграрният университет стартира нова магистърска програма

0

Аграрният университет в Пловдив с нова магистърска програма от есента

Аграрният университет в Пловдив стартира нова магистърска програма “Агробизнес и предприемачество”. Тя е съвместна инициатива на Аграрния университет и Института по аграрна икономика – София. Реализира се със съдействието на Колежа по земеделие, храни и природни ресурси към Университета Мисури, САЩ.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по проект ACHANGE. Инициативата има няколко основни цели и задачи:

• Трансфер на съвременни знания, умения и практически опит на един от водещите аграрни колежи в САЩ към българското висше аграрно образование;
• Предлагане на нова програма с подобрен и иновативен учебен план, която да повиши качеството на аграрното образование, насочено към развитие на уменията по агробизнес и предприемачество на бъдещи лидери и специалисти в българското земеделие;

• Привличане на мотивирани млади хора, стремящи се към професионална кариерна реализация в земеделието, за придобиване на задълбочени съвременни знания по агротехнологии и управление на агробизнеса, маркетинга на нови продукти, иновациите, аграрната политика и структурата на международния агробизнес;
• Предоставяне на възможност на магистрантите да надградят и доразвият своите знания и да получат практически умения за решаване на проблеми и изработване на ефективни управленски решения в условията на динамична бизнес среда.

В магистърската програма на Аграрния университет ще се обучават агролидери

Магистърската програма има за цел да даде възможност на завършилите да изградят професионална кариера на активни агролидери, способни ефективно да организират и управляват съвременно аграрно производство.
Програмата успешно съчетава модерното аграрно образование със солидни комплексни познания в областта на маркетинга, предприемачеството и управлението на земеделските стопанства.

Магистрите ще придобият знания във връзка с производството и реализацията на селскостопанската продукция, с нейното окачествяване и ценообразуване. Изучаваните технологични, икономически и управленски дисциплини осигуряват солидни познания по подготовката и управлението на национални и европейски проекти, по бизнес комуникации, иновация и маркетиране на нови продукти. Обучението гарантира цялостното развитие на професионалните, деловите и личностните качества на ръководителя и лидера в агробизнеса.

Учебният план е разработен от водещи преподаватели и учени от Аграрния университет – Пловдив, Института по аграрна икономика – София, Университета Мисури – САЩ и Университета Масей – Нова Зеландия.

Завършилите могат да се реализират като:
• ръководители на еднолична или фамилна производствена ферма;
• ръководители на земеделски производства от голям мащаб;
• специалисти и експерти в държавни и частни предприятия в областта на аграрното производство;
• ръководители в средната и висшата държавна администрация;
• експерти и консултанти по управление и организационно развитие в сферата на агробизнеса;
• ръководители, координатори и консултанти на проекти в агробизнеса;
• организатори, предприемачи и ръководители на собствен аграрен бизнес;
• научни работници в областта на аграрното производство.

Формата на обучение е задочна, а обучението продължава 3 семестъра за бакалаври от същото професионално направление, 4 семестъра за бакалаври от друго професионално направление и пет семестъра за професионални бакалаври.

Пет от дисциплините по магистърската програма на Аграрния университет ще се водят от преподаватели от САЩ и Нова Зеландия

Пет от дисциплините на магистърския курс се водят от чуждестранни преподаватели от САЩ и Нова Зеландия на английски език с осигурен частичен помощен превод на български език. В програмата е заложена дисциплина по бизнес английски.

Предвидена е интерактивна електронна система за достъп до учебните материали, като за участниците са осигурени преводни и оригинални учебници и помагала на английски език.

Обучението по магистърската програма „Агробизнес и предприемачество“ се организира и провежда съгласно утвърден от Академичния съвет на АУ учебен план при спазване на действащите нормативни документи. Дипломирането е след писмен държавен изпит или защита на магистърска теза.

Право да кандидатстват чрез конкурс по документи за ОКС „магистър” имат придобилите степен „бакалавър” в редовна или задочна форма на обучение в акредитирани висши училища. Минималният успех за кандидатстване в магистърската степен от дипломата за завършена степен от предходно образование е добър.

За лицата, придобили ОКС „професионален бакалавър”, магистратурата може да бъде само в същото професионално направление. Изисква се добро владеене на английски език.

Десетима от най-добре представилите се магистри ще участват в стажантска програма в САЩ

В сроковете, обявени на сайта на Аграрния университет (www.au-plovdiv.bg), кандидатите подават документи в Центъра за магистри и докторанти. Семестриалната такса за обучение e според завършената област на висше образование.
Класирането се извършва от Центъра за магистри и докторанти по низходящ ред на състезателния бал. Класирането и записването се осъществява по график, публикуван в сайта на АУ.

В края на обучението десет от най-добре представилите се и мотивирани студенти ще участват в двуседмична стажантска програма в Университета Мисури. Стажантската програма включва практическо обучение в Колежа по земеделие, храни и природни ресурси към Университета, както и посещение на аграрни институции и земеделски стопанства.

Учебният план включва задължителен модул Аграрни технологични дисциплини: Растениевъдство, Зеленчукопроизводство, Овощарство и лозарство, Биологично земеделие, Растителна защита, Контрол на качеството и безопасността на производството и храните, Животновъдство, Фуражопроизводство. Модулът се извежда от преподаватели от АУ.

Задължителен модул е и Управление на агробизнеса и предприемачество: Управление на агробизнеса, Управление и организация на иновациите, Маркетинг на нови продукти, Анализ на земеделието и политиката за развитие на селските райони, Структура на международния агробизнес, Предприемачество, Анализ и планиране на аграрното производство, Бизнес английски. Модулът се извежда от водещи преподаватели на Университета Мисури, САЩ и Университета Масей, Нова Зеландия.

Споделете.

Коментирайте

Close