Вкуси България със SlowTours.bg

Аграрният университет – първият ВУЗ с управление на отпадъците

0

Аграрният университет – Пловдив реализира собствен проект за екологосъобразно управление на отпадъците от дейността си. Чрез него за пръв път във висше училище в страната се обхващат всички потоци отпадъци, създават се правила за работа с тях, за тяхното движение, съхранение и предаване за последваща преработка.

Крайната цел е учебната и научноизследователската дейност да допринасят за опазването на околната среда, а в същото време да спомагат за подобряване на начина ни на живот, на възпитанието на подрастващите и на обучението на бъдещите професионалисти в държавата. За изпълнението на проекта се направи морфологична характеристика на битовите отпадъци, проучване на характера и свойствата на отпадъците, образувани от различните звена, кампус и учебно-опитните полета на университета.

Установи се значителен дял от 51% на рециклируемите материали в битовия отпадък, които могат да бъдат оползотворени след разделното им събиране и предаване на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Реализираха се нормативните изисквания по отношение на управлението на отпадъците, като класификация на опасните отпадъци, част от научноизследователската дейност, включително на Университетския лабораторен център за изследвания, сключиха се договори за тяхното предаване.

Най-важният момент за правилното управление на отпадъците е разделното им събиране при източника на образуване на различните потоци. С тази идея, в духа на кръговата икономика започна изпълнението на проекта преди две години, когато успоредно с проучванията, със съдействието на Екопак България, се разположиха 27 точки от цветни контейнери вътре в сградите на университета. Предаването на отпадъците от опаковки и материали от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло се извършва посредством общинската система за разделно събиране.
Специално внимание се обръща на опасните отпадъци.

Едни от най-често използваните консумативи, от които се образуват такива отпадъци, въпреки рециклирането им, са тонер-касетите, чието събиране се извършва централизирано на определени за целта контролирани места в сградите. Течните отпадъци от лабораторната дейност, вкл. от аналитичната апаратура, се събират в пластмасови съдове, а след запълване на 70% се съхраняват до предаване на фирма, притежаваща разрешение за обезвреждането им.

По подобен начин се постъпва и с опаковките от препаратите за растителна защита и торовете, прилагани на учебно-опитните полета, с лабораторните химикали с изтекъл срок на годност, с компютрите и друго електрическо и електронно оборудване, с луминесцентните лампи, които текущо се заменят с LED осветление. След въвеждане в експлоатация на площадката за компостиране на община Пловдив, там ще се извозват и биоразградими отпадъци от градините и парковете – листа, клони, трева и др.

В реализацията на проекта взеха участие студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ от Факултета по растителна защита и агроекология. Аграрният университет – Пловдив има ежегоден прием и обучава студенти както в екологичното направление, така и в професионалните направления Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство, като през последните години неизменно е първенец в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Споделете.

Коментирайте

Close