Caryx

Договори за наем на земя ще сключват собственици с над 1/4 идеални части

0

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година ще могат да сключват само един или повече собственици с над 1/4 от идеалните части на имота. Земята ще може да се отдава под наем и от техен пълномощник, според гласуваните днес от депутатите окончателни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщи БТА. Поправките бяха направени по инициатива на омбудсмана Мая Манолова след серия случаи на крупни измами с наемни договори за ниви. Целта бе да се защитят собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито права са били засегнати чрез сключването на договори за наем на чужди имоти.
Мая Манолова
Земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице с правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Договорите за наем на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхната промяна или прекратяване се сключват в писмена форма с едновременно удостоверяване на съдържанието и подписите на страните от нотариус. Договорите ще се вписват в службата по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици. Задължително ще бъде договорите да се регистрират и в местните общински служби по земеделие, като таксата за това става 10 лева.

„С приетия днес закон отнехме възможността на несобственици на земеделски земи да сключват договори за заем на земеделска земя. Договорите трябва да бъдат потвърдени в общинските служби с писмена декларация от собственика. Ако това не стане до 1 месец от влизането на закона в сила – договорите ще бъдат развалени“, коментира народният представител от НФСБ и зам.-председател на земеделската комисия Йордан Апостолов.

„Таксата за вписване на договор за наем е 10 лв. Това е важно за хората, защото представители на Агенцията по вписванията имаха безумни намерения цената да се определя пропорционално на база данъчната оценка“, каза още Йордан Апостолов.

Сключените преди законовите поправки договори за наем, които не отговарят на новите изисквания, може да бъдат потвърдени от собственика на имота с декларация с нотариално удостоверен подпис и копие на договора. Тя се подава в съответната местна общинска служба по земеделие в едномесечен срок от влизането в сила на промените.

„Предложението беше направено редакционно в пленарна зала, след като бяхме сезирани от група собственици в късния следобед на деня преди приемането на закона. Ако не бяхме направили тези промени, щяхме да поставим тази група от собственици, дали безсрочни пълномощия в предишни години, в неравностойно положение“, посочи Йордан Апостолов.

През септември 2017 г. стана ясно, че общинските служби по земеделие са подали 79 сигнала към прокуратурата за наемни договори за земи, а земеделският министър Румен Порожанов обеща промяна в законодателството, която да спре злоупотребите. По думите на омбудсмана Мая Манолова законодателството досега позволяваше собственици на земи да сключат 3-годишни договори за наем на чужди ниви без стопаните да знаят. Така една фирма сключва договор с друга, който след това минава през нотариус и през съдия по вписванията. След вписването в общинската земеделска служба фирмата може да получава директни плащания и да прибере реколтата, засята от други.

Промени има и за регистрираните пчелари за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. За тях може да се учреди право на ползване на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд върху свободни маломерни имоти като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява по пазарни цени и без търг.

С поправките конете се връщат като пасищни животни. За да получават субсидия и да участват в схемите за подпомагане и разпределение на мери и пасища, собствениците трябва да бъдат регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните и да имат регистрирани животновъдни обекти по чл. 137.

Споделете.

Коментирайте

Close