Вкуси България със SlowTours.bg

Кандидатстването по мярка 13 за необлагодетелстваните райони започва до дни

0

Кандидатстването по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по ПРСР ще започне до дни със старта на кампанията по директните плащания, съобщиха от земеделското министерство.

С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Повече от 250 български села отпаднаха от списъка за подпомагане по мярка 13 и занапред стопаните, които обработват земя в тези землища, няма да получават субсидии по мярката. Изменението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020 г.Изключени са райони, в които отчетените природни ограничения са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност или чрез доказана нормална производителност на земята.

Стопаните, които развиват дейност в отпадналите над 250 села от необлагодетелствани райони, занапред няма да получават компенсаторни плащания по подмярка 13.2. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. За кампания 2020 се предвижда преходно компенсационно плащане от 25 евро на хектар допустима площ. Изчисленията на финансовата помощ по подмярка 13.2 за земеделците, които не са засегнати от новото райониране, ще се извършват на база средния размер на ставките към съответните декларирани площи:

  • за частта до 50 хектара – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
  • за частта над 50 хектара до 100 хектара – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
  • за частта над 100 хектара – левовата равностойност на 14 евро на хектар.

От започването на кампания 2020 г. всички земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в останалите в списъка землища, ще имат възможност да кандидатстват за пълния размер на подпомагане по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, съгласно Наредба № 6 от 2015 г.

С началото на кампанията ще се приемат и проекти по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“, както и по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР. По мярка 10 ще се приемат заявления за плащане, с които се удължават за шеста година ангажименти за част от направленията и дейностите по мярката, както и такива, с които се изпълняват поети ангажименти. Кандидатите по мярка 10, включително тези, които имат възможност да удължат ангажиментите си, ще могат да го направят с размера на площите, за които имат ангажимент по мярката.

Споделете.

Коментирайте

Close