Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят мерките по ПРСР за иновации и обучение на земеделци

0

Подмерките 16.1 за иновации и 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ по ПРСР ще бъдат отворени до месец, съобщи пред журналисти във Велико Търново Милен Кръстев, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ. Подпомагането по подмярка 16.1 „Подкрепа за формиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект, като иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или подобрен продукт – стока или услуга, нов процес, нов маркетингов или организационен метод, което води до повишаване на икономическата, социалната и екологичната ефективност.

Допустимите разходи включват текущите разходи за сътрудничество – възнаграждения, наем на офис, битови сметки, канцеларски материали, офис оборудване, интернет страница, както и преките разходи за реализация на проекта. Максималният размер на допустимите разходи е 450 000 евро, а бюджетът по подмярка 16.1 е 20 милиона евро. Максималният размер на текущите разходи е до 35 000 евро годишно.

През май предстои отварянето и на подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, насочена към курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство. Допустимите кандидати са организации, провеждащи ксурсове за обучение, висш училища, научни институти, опитни станции. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 8 млн. евро, като разходите се поемат на 100%.

Семинар МЗХГ

Милен Кръстев и Диана Пендова от МЗХГ

В периода май-юли предстои прием и по подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, по която ще се отпускат средства за възстановяване на поливните съоръжения. През 2019 г. са планирани още шест процедури за подбор на проекти, насочени към широколентов достъп до интернет в селските райони, подпомагане за развитието на малките стопанства, ремонт на религиозни храмове по селата, къси вериги на доставки и местни пазари, подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Милен Кръстев и Диана Пендова, експерти в Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ, отчетоха и изпълнението по някои основни мерки – одобрената финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 397 млн. евро по 1466 сключени договора, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ – 176,7 млн. евро по 270 договора, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – 32,63 млн. евро по 1305 договора, по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – 29,24 млн. евро по 1949 договора, по 7.2 за инфраструктура – 429 млн. евро по 330 договора, по 7.6 за културното и природното наследство на селата – 25,81 млн. евро, по подмярка 9 за групи и организации на производители – 2,78 млн. евро за 7 организации. Интересът към някои мерки като 4.1, 4.2, 7.2 и 6.4 надхвърля 3-4 пъти ресурса, изтъкна Милен Кръстев. Според направения междинен анализ на изпълнението по ПРСР няма опасност средствата по програмата да не бъдат усвоени.

Споделете.

Коментирайте

Close