Вкуси България със SlowTours.bg

С близо 15 милиона лева ще насърчават кооперирането у нас

0

Близо 15 милиона лева ще бъдат изплатени за коопериране. Приемът на проекти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР вече започна, а крайният срок е 17:30 часа на 20 август, съобщиха от аграрното министерство.

Общият бюджет, който ще бъде разпределен по мярката, е левовата равностойност на 7, 57 милиона евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на година за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

Групи или организации на производители, признати през 2018 г., могат да заявят финансово подпомагане за същата година изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване.

Размерът на финансовото подпомагане за всяка от следващите години се изчислява на база стойността на реализираната на пазара земеделска продукция от групата или организацията на производители, за продуктите, за които е призната.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез информационната система ИСУН, на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: [email protected]

Споделете.

Коментирайте

Close