Вкуси България със SlowTours.bg

Какви са субсидиите по новата аграрна политика на ЕС? (ВИДЕО) – I част

0

Част от директните плащания по новата Обща селскостопанска политика ще започнат на 1 януари 2015 г.

Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент постигнаха политическо споразумение за реформата на Общата селскостопанска политика. То трябва да бъде официално одобрено от Съвета и Европарламента на първо четене. Споразумението е свързано с четири основни регламента, свързани с преките плащания, развитието на селските райони, с хоризонталния регламент на финансирането, с единната обща организация на пазара, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика. В момента ЕК подготвя документацията, за да може новите правила да влязат в сила от догодина или при повечето преки плащания – от януари 2015 г.  В момента се обсъждат преходни правила, които ще бъдат приети от Съвета и Европарламента до края на 2013 г.

Субсидиите за фермерите в страните-членки постепенно ще бъдат изравнени

Постепенно ще бъдат прекратени плащанията за селскостопански производители в държавите членки, базирани на исторически референтни данни. Това ще доведе до по-голяма справедливост в размера на субсидиите и до хармонизиране на плащанията. Освен това въвеждането на плащане за екологични мерки, при което 30 % от наличните национални пакети се обвързват с прилагането на екологични практики, означава, че голяма част от субсидиите в бъдеще ще подпомагат подобряването на околната среда.

Националните пакети за преки плащания постепенно ще бъдат адаптирани към намаляване на големите различия между новите и старите страни-членки. Това означава, че пакетът на страните, в които към момента средният размер на плащанията в евро на хектар е под 90 % от средната стойност за ЕС, постепенно ще бъде увеличен с 1/3 от разликата между настоящата ставка и 90 % от средното за ЕС. До 2019 г. всяка държава членка ще достигне определено минимално равнище. По същия начин ще бъде коригиран и размерът на средствата за останалите държави членки, които получават плащания над средния размер.

Страните, които сега отпускат плащания, базирани на исторически референтни данни, трябва да преминат към по-изравнени нива на основните плащания на хектар. Възможностите са няколко –  да възприемат подход, основан на административни или агрономически критерии, да достигнат националните или регионалните ставки до 2019 г. или да гарантират постепенно увеличение за стопанствата, които получават под 90 % от средното за държавата/региона. Това може да стане с 1/3  от разликата между настоящата ставка и 90 % от средното за държавата/региона. Трябва да дадат и допълнителни гаранции, че до 2019 г. всички права за плащания ще достигнат минимална стойност от 60 % от средното за държавата/региона.

Сумите за селскостопанските производители, които получават повече от средното за държавата или региона, ще бъдат адаптирани пропорционално, като страните-членки ще имат възможност да ограничават евентуални „загуби“ до 30 %.

Държавите членки имат право също да използват преразпределително плащане за първите хектари, т.е. да вземат до 30 % от националния пакет и да ги преразпределят между селскостопанските производители за техните първи 30 хектара (или до средния размер на стопанство за съответната държава членка, ако той е над 30 хектара). Тази мярка ще има значителен преразпределящ ефект, смятат в Брюксел.

Въвежда се нова схема за основно плащане

Държавите членки ще заделят до 70 % от своя национален пакет за преки плащания за новата схема за основни плащания. Изключение правят само сумите, предвидени за допълнителни плащания като добавки за млади фермери, за по-малко облагодетелствани райони, преразпределително плащане и др., както и за обвързани с производството плащания. За ЕС-12 крайният срок за приключване на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), която се прилага с единна ставка, ще бъде удължен до 2020 г.

Ще се намаляват плащанията за големите земеделски стопанства

Новата Обща селскостопанска политика предвижда задължително намаляване на плащанията за отделно земеделско стопанство за сумите над 150 000 евро. Това означава, че размерът на подпомагането ще бъде намален с най-малко 5 % за сумите над 150 000 евро. Страните-членки могат да определят и горна граница от 300 000 евро, която може да получи всеки фермер, като се вземат предвид и разходите за заплати. Те могат да се приспаднат преди да се направят изчисленията.

Икономисаните по този начин пари ще остават в съответната страна-членка или регион, като може да се прехвърлят в съответния пакет за развитие на селските райони и могат да се използват без изисквания за съфинансиране. Намалението няма да се прилага за страни като България, Румъния и Хърватска.

Младите фермери ще получават допълнителни 2% субсидии за срок от 5 г.

С новата Обща селскостопанска политика, като допълнение към други мерки по програмите за развитие на селските райони, се предвижда младите фермери на възраст до 40 г. да получават допълнително плащане за срок от 5 г. Младите земеделци ще се финансират с до 2 % от националния пакет, което ще е задължителна мярка за всички държави-членки.

Въвежда се нова схема за дребни селскостопански производители

Всички селскостопански производители, които кандидатстват за субсидии, могат да решат да участват в схемата за дребни селскостопански производители и да получат определена от държавата годишна фиксирана сума на стойност между 500 и 1250 евро, независимо от размера на стопанството. Изчисляването на тази сума от страните-членки може да става по различни начини. Стопаните, които получават такова финансиране, няма да подлежат на проверки за кръстосано спазване и санкции и ще бъдат освободени от задължителното прилагане на екологични мерки.

Общите разходи за схемата за дребни селскостопански производители не могат да надвишават 10 % от националния пакет. По програмите за развитие на селските райони е предвидено и финансиране за даване на съвети на малките селскостопански производители във връзка с икономическото развитие и помощите за преструктуриране в районите с голям брой малки стопанства.

Въвежда се доброволно обвързано с производството подпомагане

Държавите-членки ще имат право да предоставят ограничен размер субсидии, обвързани с с конкретно производство. Целта е да се подпомогнат специфични сектори, които изпитват трудности, или да се запазят сегашните нива на производство в някои сектори или региони. Плащанията, свързани с определен продукт, ще бъде ограничен до 8 % от националния пакет, или до 13 %, ако това подпомагане в съответната страна е повече от 5 %. Съществува възможност за предоставяне на допълнителни 2 %  от обвързаното подпомагане за протеинови култури.

Допълнителни субсидии ще има за районите с неблагоприятни природни условия и слабо развитите райони

Новата Обща селскостопанска политика предвижда допълнителни субсидии за области с неблагоприятни природни условия в размер до 5 % от националния пакет. Това не засяга възможностите за субсидиране на по-малко облагодетелствани области по програмите за развитие на селските райони.

30% от националния пакет ще отива за екологични плащания

Всяко стопанство ще получава средства за използване на определени благоприятни за климата и околната среда практикив размер на 30 % от националния пакет на държавите-членки. Изискванията за екологизиране са задължителни, а неспазването им ще води до намалявания и санкции, които в определени случаи могат да засягат и други плащания. Саанкциите ще бъдат 20% през третата година и 25% след четвъртата. Субсидии за екологични мерки ще се отпускат само за площите, които отговарят на изискванията.

Площите, които се използват за биологично производство, се смята ,че отговарят на условията за екологични дейности и към тях няма да се прилагат допълнителни изисквания.

Основните 3 предвидени екологични практики са:

  1. поддържане на постоянни пасища;
  2. диверсификация на културите (всеки стопанин трябва да отглежда поне 2 култури, ако обработваемата му земя е над 10 хектара и поне 3 култури, ако обработваемата земя е над 30 хектара. Основната култура може да заема най-много 75 % от обработваемата земя, а двете основни култури — най-много 95 % от обработваемата площ)
  3. осигуряване на „приоритетни екологични площи“, представляващи най-малко 5 % от обработваемата площ на стопанството за повечето стопанства с обработваема площ над 15 хектара — синори, живи плетове, дървета, угар, ландшафт, биотопи, защитни ивици, залесени площи. След като през 2017 г. Еврокомисията представи предвидените доклад и законодателно предложение, тази стойност може да се увеличи на 7 %.

Средствата за преките плащания ще може да се прехвърлят към пакета за развитие на селските райони

Държавите членки ще могат да прехвърлят до 15 % от своя национален пакет за преки плащания към пакета за развитие на селските райони. Тези суми няма нужда да бъдат съфинансирани. Държавите членки ще могат също да прехвърлят до 15 % от националния си пакет за развитие на селските райони към пакета за преки плащания, като за тези, които получават по-малко от 90 % от средните за ЕС преки плащания, ставката е до 25 %.

Въвеждат нови правила за подпомагане на активните селскостопански производители

В момента в закона има редица вратички, позволяващи на ограничен брой дружества да заявяват преки плащания, въпреки че основната им стопанска дейност не е селскостопанска. Затова правилата за активно действащи производители стават по-строги. Въвежда се нов списък на стопански дейности, за които не може да се получават преки плащания, като например летища, железопътни компании, водни съоръжения, услуги в областта на недвижимите имоти, постоянни терени за спорт и отмора, който ще бъде задължителен за държавите членки. Те ще могат да добавят към него допълнителни стопански дейности.

Квотите за мляко изтичат през 2015 г., за захар – през 2017 г.

Тъй като квотите за мляко изтичат през 2015 г., реформата предвижда квотите за захар да приключат на 30 септември 2017 г. Смята се, че това ще подобри конкурентоспособността на производителите от ЕС на европейския и световния пазар. Стандартните разпоредби за споразумения между захарни фабрики и производители на захар ще бъдат запазени. В периода след края на квотния принцип, помощите за частно складиране за бялата захар ще бъдат запазени. Повечето развиващи се страни ще продължат да се ползват от неограничен безмитен достъп до пазара на ЕС.

Какви ще са новите схеми по програмите за развитие на селските райони, новите правила за засаждане на лозя, предпазни клаузи, схеми за доставка на плодове и мляко в училищата и други, четете във II част на статията Какви са субсидиите по новата аграрна политика на ЕС?

Споделете.

Коментирайте

Close