100 милиона лева субсидии са заложени за възстановяване на напояването

0

Близо 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната. Това е финансовата рамка на заложените субсидии по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Целта е напоителните съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани в съответствие с идентифицираните нужди. Предвид спецификата на мярката, днес се откриват две отделни процедури чрез подбор, които се различават според допустимостта на кандидатите. Първата процедура е „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД“, по която ще се подпомагат само проекти, подадени от дружеството. Общият размер на финансовата помощ по тази процедурата е 45 419 274 евро.

Максималният размер за едно проектно предложение е 6 млн. евро. Втората процедура е „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

По нея допустими кандидати са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване и юридически лица, както и учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК). Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 5 046 586 евро. Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за кандидат е 1,5 млн. евро.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юли 2020 г.

Само 1-2% от поливните площи у нас се напояват, става ясно от SWОT анализа на хидромелиоративния сектор в България, изготвен преди четири години като част от новата Обща стратегия на управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Едва около 6% от “годните” за напояване площи се обслужват от „Напоителни системи” ЕАД, при това без да се измерва подаваният дебит. Доставяната на потребителите вода не се измерва реално, а се изчислява приблизително.

Няма национална инвентаризация и регистър на язовирите и водоемите по отношение на технически параметри и характеристики, липсва информация за общинската хидромелиоративна инфраструктура. Язовирите вероятно се нуждаят от възстановяване или модернизация поради повредени преливници, деформирана конструкция, компрометирани откоси, се посочва в анализа. Близо 40-50% от капацитета на използваните за напояване малки язовири е запълнен с наноси.

Споделете.

Коментирайте

Close