Caryx

6 пропуска в документите по мярката за млади фермери

0

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., която отвори прием на проекти в четвъртък, 15 март, стартира с шест пропуска в документацията. Става дума за изискуеми документи, които се подават при кандидатстване, поясниха експерти.

1. Документ по т.1 „основна информация“ се изисква в два формата, като файл бланка за изискуем формат „xls“ – липсва.

2. Към т.3 – документи, доказващи собственост на владеене и/или ползване на земеделски земи, не е посочено изискване за валидност на придружаващите скици.

3. Формата на документ по т.14 „Декларация съгласно приложение № 11 по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката)“ – не позволява коректно попълване. Не става ясно приложението към декларацията, което е в „xls“ формат и приложено за попълване как да се представи, в това число и ако същото приложение не подлежи на попълване от кандидата и то е „празно“ от съдържание.

4. Документ: „Приложение № 8: Декларация за неприложими документи – документът се прилага в случаите на неприложими за кандидата документи списъка по-горе“ – присъства два пъти, не е ясно колко пъти да бъде приложен.

5. Липсва указание за датиране на документите при тяхното подаване (зареждане в ИСУН) – датата да е една и съща с тази, при която се заверява електронния формуляр с електронен подпис от кандидата, или във времето на прием, обявен със заповедта на министъра. При проблеми с КЕП би се наложило наново разпечатване, подписване, датиране и съответно сканиране.

6. В документ Приложение 10 „Основна информация за проектното предложение“, в секция „IX. ДЕКЛАРАЦИИ“ , не е указано възможно и/или изрично посочване по обстоятелства по т. 14 до 17 включително. Точка „20 Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези на хартиен носител“ остава висяща с липсата на указания, на кого и къде и при какви обстоятелства ще се предава хартиен и/или електронен носител.

Приемът на проекти ще продължи до 17:30 часа на 14.06.2018 г. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за всички одобрени проекти на млади фермери е 22 милиона евро. Финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, като изплащането ще става на два равни транша.

Споделете.

Коментирайте

Close