Вкуси България със SlowTours.bg

Делът на селскостопанските застраховки у нас е под 1%

1

Делът на селскостопанското застраховане в общия застрахователен пазар на страната е незначителен – под 1%. Това показват данните в доклада “Противоградова защита в България – състояние и перспективи”, публикуван от аграрното министерство.
Селскостопански застраховки

Застрахователната премия в земеделския отрасъл възлиза на около 10 млн. лева годишно, при 1 620 млн. лева общ премиен приход за застрахователната система (по данни на КФН за 2016 г.), показва експертната оценка на база данните за постъпилите отчисления от селскостопански застраховки в ДФ „Земеделие“ (4% от премийния приход).

Делът на напълно унищожените площи в незащитените територии е над 53% средногодишно от общо пропадналите площи в страната. В години с интензивни градобитни процеси този дял е значително по-голям – например през 2014 г. и 2015 г. той е около 75%, а през 2016 г. превишава 67%. Напълно пропадналите площи вследствие от градушки, за които земеделските производители са поискали компенсация, варират през годините от 0,02% до 0,27% от всички обработваеми земи и трайни насаждения в страната.

В същото време наполовина се намалява държавната помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани с напълно пропаднали площи, ако те нямат сключена застраховка. Схемата се прилага от 2007 г. за регистрирани земеделски стопани и наличие на констативни протоколи за 100% щети. Държавата компенсира до 80% от разходите. Годишно това са около 6 млн.лв. за над 800 земеделски стопани.

От 2010 г. се отпуска държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии, която покрива 65% от застрахователната премия, до 195 лв. на хектар. Застраховани са около 3% от площите, а при ресурс от над 1 млн.лв. участват около 350 фермери.

Споделете.

1 коментар

  1. ЕВГЕНИ САВЧЕВ on

    Държавата да направи застраховките задължителни или да ги финансира.

Коментирайте

Close