Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК одобри схема за гаранции от 500 млн. лв. в подкрепа на малкия и средния бизнес

0

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (около 255 милиона евро) в подкрепа на малкия и средния бизнес в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Става дума за съществуващи или нови заеми по Програмата за гаранции на заеми в полза на малките и средни фирми.

“Схмата ще помогне на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус, да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции”, коментира изпълнителният зам.-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус в България. Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще им помогне да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Според Европейската комисия, българската схема отговаря на условията, посочени във Временната
рамка:

 • за всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще;
 • гаранциите ще се предоставят само до края на годината;
 • гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години;
 • гаранцията покрива максимум 80 % от всеки заем;
 • премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.

Във Временната рамка, което бе приета от ЕК и ще бъде в сила до края на 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:

 • Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства
  и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да
  посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на
  селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат
  ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие;
 • Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките
  продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции;
 • Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията Тези заеми
  могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с
  оборотния капитал и инвестициите;
 • Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната
  икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на
  банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално
  нарушаване на конкуренцията между банките;
 • Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е
  необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“;
 • Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с
  коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки
  безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия;
 • Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел
  разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта;
 • Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата пандемия от коронавирус под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на
  връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се
  възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта;
 • Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или
  временно спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за тези сектори,
  региони или видове предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията;
 • Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на служителите за
  предприятията в сектори или региони, които са пострадали най-много от заразата с
  коронавируса, и които без нея биха съкращавали персонал.

Споделете.

Коментирайте

Close