Вкуси България със SlowTours.bg

Момчил Неков: ЕК планира бюджетна линия за овче и козе месо

0

– Г-н Неков, в гласувания неотдавна на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП доклад за актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС бе посочено, че от 80-те години на ХХ век насам в ЕС са изчезнали над 25 милиона овце, а през последните 17 години производството е намаляло с повече от 20%. Какви са причините за този срив?

Овцевъдството и козевъдството са несъмнено най-уязвимите сектори на животновъдството в Европейския съюз. Процентът на изоставяне на дейността и застаряване на специалистите в тази област е много висок, което, заедно с тежките здравни кризи, засегнали тези отрасли на животновъдството през последните години, доведе до тази тревожна статистика.

Силната зависимост от помощите по линия на ОСП е знак за уязвимостта на тези сектори, които са засегнати и от постоянен спад на консумацията на месо. Това е основен структурен проблем – спадът на консумацията на овче и козе месо в рамките на Европейския съюз е към 40% за последните 15 години, съответно от 3,6 на 2 кг на глава от населението в момента.

Въпреки че на европейско равнище овцевъдството и козевъдството генерират едва 3,6% от цялото производство на животинска продукция, с 98 милиона добитък, тези отрасли обхващат обширни региони, голяма част от които се характеризират със значителни неблагоприятни природни условия.

Добре известен е примерът с Обединеното кралство, където стадата заемат 31% от земеделската площ, или държави като Испания, Румъния и Италия, където те заемат 20% от земята. Броят на стопанствата е 850 000 за овцете и 450 000 за козите.

– Кои европейски държави имат най-силно развито овцевъдство и козевъдство към настоящия момент?

По брой на овцете първо място заема Обединеното кралство с 39,5% от общия брой, следвано от Испания (27,4%), Гърция (15,9%), Румъния (15,6%), Франция (12,2%), Италия (12,2%) и Ирландия (11%). При козите Гърция е на първо място с над 35%, следвана от Испания (21%), Румъния (10,6%), Франция (10,3%) и Италия (7,9%).

Като цяло производството на овче месо има много голямо икономическо значение, но е в състояние на сериозен упадък поради увеличаване на производството на някои млечни продукти, които отговарят в по-голяма степен на навиците на потребителите.

При козевъдството се наблюдава увеличение на предлагането на млечни продукти и нарастване на износа на ярета за трети държави.

– Ще се отрази ли върху овцевъдството в ЕС излизането на Великобритания от Съюза -и по какъв начин?

Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъде един от основните проблеми за сектора през следващите години поради решаващото влияние на тази държава върху европейския пазар и поради факта, че тя е основната входна точка за вноса от трети държави. Към търговското въздействие ще се добавят последиците от Брекзит за бюджета на ЕС, които могат да се усетят по-тежко в по-слабите сектори, като например овцевъдството и козевъдството, ако бъде извършено хоризонтално съкращение на средствата, предназначени за общата селскостопанска политика.

Излизането на Обединеното кралство от ЕС би могло да засегне значително сектора на овцевъдството в Ирландия – държава, която изнася 80% от своето производство, като 63% от доставките са предназначени за пазарите на Франция и Великобритания. Освен това, Обединеното кралство внася най-много овче месо от трети държави, начело с Нова Зеландия, и следователно неговото излизане от Европейския съюз ще доведе до някои въпроси във връзка с търговския обмен с останалите 27 държави членки.

– Вносът от трети страни упражнява ли допълнителен натиск върху овцевъдството и козевъдството в Европейския съюз?

Степента на самодостатъчност на европейското производство е 87%, но производството на овче месо е подложено на особено голям натиск поради вноса от някои трети държави като Нова Зеландия и Австралия, което затруднява конкурентоспособността му в някои критични моменти на търговския календар (по Великден и Коледа).

Структурата на износа на Нова Зеландия се промени през последните години, като се премина от производството на замразено месо към производството на прясно и охладено месо. Затова секторът иска тези промени да се вземат предвид при преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия с тази държава чрез разделяне на текущата квота.

В същото време налице е силно притеснение от писмото, което седем големи износители на селскостопанска продукция – САЩ, Аржентина, Бразилия, Канада, Нова Зеландия, Тайланд и Уругвай, изпратиха до представителите на Обединеното кралство и на Европейския съюз в Световната търговска организация (СТО) на 26 септември 2017 г., във връзка с вътрешните обсъждания за евентуално преразпределяне на тарифните квоти за внос между Обединеното кралство и останалите държави членки.

Важно е Обединеното кралство да поеме своя дял от тарифните квоти след излизането му от Съюза, тъй като зависимостта на британския сектор за овче месо от пазара на Общността е голяма.

Необходимо е при сключването на други търговски споразумения с трети държави да се взема предвид несигурното положение на производителите в секторите овцевъдство и козевъдство, като те бъдат включени в рамките на чувствителните сектори, и при всички положения да се избягва накърняване на европейския модел на производство.

– Защо отраслите овцевъство и козевъдство са толкова ключови за ЕС?

Те осигуряват добавена стойност за околната среда, тъй като спомагат за запазване на биологичното разнообразие и ландшафта в много неплодородни или с неблагоприятни природни условия райони, допринасяйки за борбата с някои явления като ерозия, лавини или горски пожари. Пашата спомага реално за опазване на селските райони.

Това, заедно с уязвимостта на тези производства, обосновава факта, че 22 от общо 28-те държави членки са решили да предоставят обвързани с производството помощи за секторите овцевъдство и козевъдство, на средна годишна стойност 486 милиона евро (средно по 12 EUR на глава добитък) през текущия период на финансовите перспективи, за да се ограничи масовото напускане на тези сектори, което се наблюдава вече в продължение на години.

Обвързването на помощите с производството следва да се запази и, по възможност, да се засили при предстоящата реформа на общата селскостопанска политика.

Една от поправките взима предвид и това, че овцете и козите осигуряват широка гама от продукти от месо, мляко и вълна, но и се използват много и имат жизненоважна роля в някои културни традиции, като например кукерите в България и капра в Румъния.

Комисията изглежда е решила да положи допълнителни усилия за насърчаване на този сектор с оглед на препоръките на Форума за овче месо, създаден през 2015 г. по нейна инициатива.

– Каква е ролята на Европейския форум за овче месо за стабилизиране на отрасъла?

Форумът бе създаден по инициатива на Фил Хоган и призовава препоръките за овцевъдството да са валидни също така за козето месо и за млечните продукти, произведени от тези два сектора. Сред мерките, предложени от тази платформа, е въвеждането на екологични помощи, като например признаването на съществената роля на тези сектори за опазването на обширни територии с неблагоприятни природни условия.

Тези помощи ще се предоставят независимо от помощите, които вече се получават по линия на развитието на селските райони и които зависят от спазването на определени екологични изисквания. Освен това би било необходимо да се предостави по-голяма подкрепа за младите земеделски стопани, по-специално чрез програмите за развитие на селските райони, наред със запазването на специалните плащания, отпускани чрез схемата за преки плащания.

Споразумението, постигнато при преговорите по регламента „Омнибус“ за увеличаване на преките помощи за младите хора, е особено важно за някои сектори като овцевъдството и козевъдството, тъй като процентът на застаряване на заетите в сектора лица е много висок.

Въвеждането на нови мерки за насърчаване, предназначени по-специално за вътрешния пазар, чрез кампании със специален бюджет за тези производства, са също част от препоръките, които към момента вече са получили незабавен положителен отговор от страна на Европейската комисия.

Беше приет и важен експертен съвет, който засяга подвижните доилни инсталация и кланици или установяването на такива съоръжения на място. Това е важно и необходимо за улесняването на производството на продукти от овче и козе месо и мляко. В някои държави членки съществуват много малко на брой кланици и това пречи на развитието на секторите в тях.

Европейската платформа предложи също така създаването на обсерватория на пазара, която да отразява тенденциите в движението на цените в различните звена на отрасъла, както и производствените разходи и търговските данни.

Едно от предложенията ни, което се очаква да бъде прието, засяга цените на овчите и козите продукти. Те не трябва да падат под определени прагове, затова призоваваме ЕК да проучи веригата за доставки при секторите, за да се гарантира, че фермерите получават адекватна подкрепа.

– Какви други мерки препоръчва ЕП в доклада си за овцевъдството и козевъдството?

Европейската комисия планира да създаде специална бюджетна линия за овче и козе месо и млечни продукти в следващите кампании за популяризиране, съфинансирани от Съюза, като подкрепя необходимостта от включване на кожите и вълната сред подпомаганите продукти.

Трябва да се направи задълбочено проучване на пазарните ниши за вълна, за да се постигне по-голяма икономическа възвращаемост на производителите.

Необходими са промоционални кампании, които да увеличат потреблението на продукти от овце и кози в целия ЕС. Тези кампании трябва да бъдат координирани и по линия на еропейските схеми за качество – продукти от овце и кози със защитено географско указание, както и със защитено наименование за произход с цел повишаване на тяхната привлекателност за потребителите.

Споделете.

Коментирайте

Close